نیروهای افغانی تمرینات نظامی خود را با بالگردMD-530 دنبال می کنن
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us