بزرگان ایران زمین

درود بر شما

شهید گاگیگ طومانیان

در عمارت عین‌ الدوله این تندیس نشان می‌دهد همه ایرانیان فارق از دین و عقیده برای خاکشان ایثار و از خودگذشتگی کرده اند.

شهید گاگیگ طومانیان

شهید گاگیگ طومانیان

عمارت عین‌ الدوله خیابان پاسداران تهران

شهید گاگیگ طومانیان

WhatsApp us