توسعه ارتباطات اقتصادی و سیاسی ایران و آلمان بسیار نزدیک است – سیاسی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us