تولید درب های خروج اضطراری

تولید درب های خروج اضطراری

تولید درب های خروج اضطراری

استفاده ازعایق های حرارتی وشبکه کشی مخصوص
(مورد تایید آتش نشانی همراه با یراق کامل )

ساخت انواع درب

WhatsApp us