قدرت‌های غربی به دنبال مقابله با کمپین رسانه‌ای روسیه در قبال اوکراین هستند امری که باعث شده تا این کشورها در بسیاری از مواقع برای دستیابی به آرامش در مسیر نادرست قدم بگذارند.

WhatsApp us