رئیس جمهور عصر امروز در بنای یادبود حافظیه و آرامگاه سعدی حضور یافت.

WhatsApp us