استاندارد های یک میز ناهارخوری به چه صورت هستند .

تهیه میز و صندلی ناهارخوری به دو صورت اغلب شکل می گیرد .

  • تهیه یک مجموعه کامل شامل میز ناهار خوری و صندلی
  • تهیه صندلی برای میز ناهارخوری
  • تهیه میز ناهارخوری برای صندلی
  • خرید یک میز ناهار خوری و صندلی همه با هم به عنوان یک مجموعه
WhatsApp us