خیابان ناصریه (ناصر خسرو)
حوالی سال ۱۳۰۱ شمسی

خیابان ناصرخسرو یا خیابان ناصریه  یکی از تاریخی‌ترین خیابان‌های شهر تهران است. این خیابان دارای بناهای تاریخی بسیاری از جمله شمس‌العماره و دارالفنون است.

اولین داروخانه و چاپخانه تهران نیز در این خیابان بنا شد. در حال حاضر این خیابان بورس لوازم پزشکی و تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و کتاب و لوازم التحریر و لوازم دوربین می‌باشد.

خیابان ناصرخسرو 


خیابان ناصرخسرو یکیاز خیابان‌های قدیمی تهران است که در گذشته بخشی از ارگ سلطنتی بوده و تاریخ ساخت آنبه سال ۱۲۸۵ برمی‌گردد. بعد از اینکه خندق جدید را حفر می‌کنند، خندق قدیمی را پر می‌کنندو این خیابان به دستور ناصرالدین‌شاه قاجار خیابان ناصریه نام‌گذاری می‌شود و بعدهانام آن به خیابان ناصرخسرو تغییر می‌یابد.
WhatsApp us