درباره دکوراسیون چوبی 

پايه های ميز و صندلی تحت تأثير کدام نيرو قرار دارند؟
۱فشاری عمود برالياف ۲برشی ۳فشاری موازیالياف ۴خمشی

 

میز و صندلی کودک ، میز تحریر , میز تحریر کودک میز تحریر کودک و نوجوان ، سفارش ساخت اینترنتی میز و صندلی کودک

میز و صندلی کودک ، میز تحریر , میز تحریر کودک
میز تحریر کودک و نوجوان ، سفارش ساخت اینترنتی میز و صندلی کودک

به کدام دلیل نمی توان چوبی را که برای مصرف در شهر یزد خشک شده است در شهر ساری استفاده کرد؟
1:مسافت زیاد بین شهر2:تغییرات زیاد آب هوایی بین دو شهر3:اختلاق رطوبت تعادل بین دوشهر4:اختلاف مقدار زمان تابش خورشید بین دو شهر

اثار تاریخی و قدیمی یزد

کلید موفقیت در امر حفاظت و نگه داری چوب کدام است؟
1:افزایش طول عمر چوب2:شناخت دقیق عوامل مخرب3:استفاده از مواد مناسب در حفاظت4:هیچکدام

آب و هوای خشک و اختلاف دمای آفتاب در هنگام ظهر 40 درجه و ساعت 4 صبح 0 درجه عاملی مخرب برای چوبهای ضعیف و سبک میباشد

 

کدام لنج ساخته شده در جنوب کشور نسبت به تحمل فشار موج آب دریا مقاوم است؟
1:خور2:بوم 3:سمبوک 4:پاکستانی

 

با افزایش کدام یک از موارد زیر مقاومت خمشی چوب کم می شود؟
1:جرم مخصوص2: زطوبت چوب 3:دمای چوب 4:گره

 

در هنر گره چینی منظور از گره چیست؟
1:مشبک سازی2:درودگری3:چسباندن4:اتصال

 

براي درهاي مانند هتلها و مهمانسراها بيشتر از كدام قفل استفاده ميشود؟
1: مغزی پره دار ۲مغزي كامپيوتري ۳مغزي بدون كليد ۴مغزي توپي

 

براي محكم كردن قابهاي در و پنجره از كدام ميخ استفاده ميشود؟
۱قلابي ۲فشنگي ۳تزئيني ۴ستاره اي

 

از كدام سنباده براي ساييدن و صيقل دادن در كارهاي هنري استفاده ميشود؟
۱اكسيد آلومينيوم ۲كربنات تنگستن
۳كربورسيليسيم ۴گارانت

 

K برای كاهش كدام عيب در چوب خشك كني چوبدستك در انتهاي دسته بندي قرار ميگيرد؟
۱چين خوردگي ۲پيچيدگي
۳ترك سطحي ۴ترك انتهايي

 

M دليل استفاده از چوب در ساخت آلات موسيقی کدام خاصيت آن است؟
۱آکوستيک ۲طنين ۳عايق الکتريسيته ۴عايق حرارت

 

WhatsApp us