ری-وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت:دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن تلاش فراوانی را برای حل مشکلات اقتصادی مردم به کار بسته است و همچنان برای حل مشکلات مردم به ویژه کارگران تلاش می کنند.
Source: New feed

WhatsApp us