دیدگاه‌های ارزشمند استاد هوشنگ سیحون درباره هنر و معماری

بزرگان معماری ایران را پاس بداریم .
معماران ایران

درس‌هایی از هوشنگ سیحون ـ 2

Iranian Architects
Lessons from Hooshang Seyhoun – 2

معمار هوشنگ سیحون
معمار هوشنگ سیحون

دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱

آنچه در ادامه می‌خوانید، دومین بخش از دیدگاه‌های ارزشمند استاد هوشنگ سیحون درباره هنر و معماری است که در گفت‌وگوی علی فراستی (استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا) با ایشان، در زمستان 1372، در فرانسه (منتشر شده در روزنامه شرق، شماره 1515، یکشنبه 10 اردیبهشت 1391)، مطرح شده است:
2. تعریف هنر

تعریف هنر بسیار مشکل است؛ در طول اعصار و از قدیم‌الایام، بزرگان، فلاسفه، هنرمندان و متخصصان، تعاریف متفاوتی از هنر ارایه داده‌اند که گاه با همدیگر تفاوت‌های فاحشی داشته‌اند.

برداشت من از هنر این است:

“هنر عبارت است از انتقال احساسات شخص هنرمند، به وسیله تکنیک‌های مخصوص آن هنر، به شنونده، بیننده یا خواننده‌ای که آن اثر هنری را در مقابل خود دارد.”

لذا آن هنرمندی پیشروتر است که بتواند به بهترین و راحت‌ترین وجهی، احساسات درونی یا برداشت خود را به دیگران منتقل کند. انتقال این احساس یا برداشت، نیازمند وسیله است که به آن تکنیک (فناوری) گفته می‌شود. فناوری مخصوص هنر نقاشی، طراحی و رنگ‌گذاری و تکنیک ترکیب رنگ و امثالهم است. با جمع شدن این تکنیک‌هاست که آن احساس روی تابلو نقاشی معنی پیدا می‌کند. شخص هنرمند باید به این فناوری‌ها اشراف داشته باشد تا بتواند به اثر هنری، در عین وحدت، تنوع بدهد و این وحدت و تنوع را روی تابلو منعکس کند.

در عالم موسیقی نیز مبنا همین است؛ موسیقیدان کسی است که بتواند آهنگ درونی خود را، با استفاده از ابزار و فناوری و آلات موسیقی، به شنونده عرضه کند. این موسیقی، در عین برخورداری از اصول و قواعد مشخص، بیانگر احساس درونی آهنگساز نیز است و نتیجه‌اش این می‌شود که آن اثر هنری در دیگران ایجاد حالت و احساس خاصی را می‌کند.
نظرات ()

اعداد کوانتومی – ‌مغناطیس مداری


نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
اعداد کوانتومی

در بررسی ساختار اتم مدل های مختلفی ارائه شده است. ابتدا یی ‌ترین ین مدلها ، مدل سیاره‌ ای رادرفورد است. بعد از مدل سیاره‌ی رادرفورد ، نیلز بوهر مدل جدیدی را ارائه داد (مدل اتمی بوهر).

این مدل می‌‌توانست ساختار طیفی اتم هیدروژن را توضیح دهد. در اصل موضوع بوهر که اساس و مبنی مدل بوهر است، فرض می‌‌شود که الکترونها مقیدند در مداری حرکت کنند که در آنها اندازه حرکت الکترون مضرب درستی از h/2π باشد که h ثابت پلانک است.

همچنین در این مدل فرض می‌‌شود که ترازهی انرژی کوانتیده‌اند. بعدها که ساختار طیف مربوط به عناصر مختلف مورد توجه قرار گرفت، انرژی هر الکترون در اتم با یک سری اعداد که به عنوان اعداد کوانتومی معروف هستند، مشخص کردند.

اعداد کوانتومی اصلی:

گفتیم که ترازهی انرژی در اتم گسسته هستند. این امر به ین معنی است که اگر اتم توسط تابش الکترومغناطیسی بمباران شود، تابش توسط الکترونها جذب می‌‌شود. لذا الکترونها از ترازهی اولیه یا پیه خود تحریک شده و به ترازهی برانگیخته می‌‌روند، اما چون ین حالت یک حالت ناپیدار است، لذا الکترون با گسیل تابش از تراز برانگیخته به تراز اولیه خود برمی‌‌گردد. مقدار انرژی جذب شده یا گسیل شده متناسب با فاصله ترازهی انرژی است ، یعنی اگر انرژی تراز اولیه را با E و انرژی تراز برانگیخته را با ΄E مشخص کنیم ، در ین صورت فرکانس نور گسیل شده یا تحریک شده از رابطه E – E΄ = hv حاصل می‌‌شود. از طرف دیگر ، چون طبق اصل موضوع بوهر ، اندازه حرکت الکترون بید مضرب صحیحی از h/2π باشد، بنابرین اگر با تقریب مدار حرکت الکترون به دور هسته را دیره‌ی به شعاع r فرض کنیم، در ین صورت nh/2π خواهد بود که در ین رابطه v سرعت الکترون و m جرم آن است.

همچنین با توجه به ین که نیروی وارد شده از طرف هسته بر الکترون نیروی مرکزی است، لذا اگر بار هسته را برابر ze بگیریم که در آن z عدد اتمی است، مقدار نیروی وارد بر الکترون برابر ze2/r2 = mv2/r خواهد بود. از ترکیب ین روابط می‌‌توان مقدار انرژی الکترون در هر تراز اتمی را بدست آورد. در ین صورت انرژی از رابطه: E = 1/2mc2/(zα)2 بدست می‌ید که در ین رابطه α مقدار ثابتی است که برابر α = 1/137 e2/ћc بوده و ثابت ساختار ریز نامیده می‌‌شود. مقدار n که در رابطه انرژی ظاهر شده است، عدد کوانتومی اصلی نامیده می‌‌شود. البته می‌‌توان مقدار انرژی الکترون در هر تراز را از حل معادله شرودینگر محاسبه کرد. در ین صورت نیز رابطه انرژی الکترون در هر تراز برحسب یک عدد کوانتومی که به عدد کوانتومی اصلی معروف است، مشخص می‌‌شود.

عدد کوانتومی اندازه حرکت زاویه‌ی مداری:

فظریه اتم تک الکترونی بوهر عدد کوانتومی اصلی n را معرفی می‌‌کند که مقدار درست آن انرژی کل اتم را مشخص می‌‌کند. عدد کوانتومی n که یک عدد صحیح و مثبت است، بزرگی اندازه حرکت زاویه‌ی الکترون به دور هسته را بر اساس اصل موضوع بوهر ، طبق رابطه L = nћ مشخص می‌‌کند. ћ عدد ثابتی است که بصورت نسبت ثابت پلانک بر عدد 2π تعریف می‌‌شود، اما از دیدگاه مکانیک موجی درست نیست که بری الکترون یک مسیر مشخص دیره‌ی یا شکل دیگری را در نظر بگیریم. (اصل عدم قطعیت مانع ین کار است) و نیز از ین دیدگاه قاعده بوهر در مورد کوانتش بزرگی اندازه حرکت زاویه‌ی درست نیست. بر خلاف نظریه کلاسیک ، مکانیک موجی نشان می‌‌دهد که بزرگی اندازه حرکت زاویه‌ی مداری (L) یک دستگاه اتمی کوانتیده است و مقادیر ممکن آن می‌‌تواند از رابطه: L = (l(l + 1))1/2ћ بدست ید. در ین رابطه l عدد صحیحی است که عدد کوانتومی ‌اندازه حرکت زاویه‌ی مداری نامیده می‌‌شود.

برای مقدار مفروض از عدد کوانتومی ‌اصلی n ، مقادیر ممکن l ، اعداد درست از صفر تا n – 1 خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر n = 2 باشد، در ین صورت l می‌‌تواند مقادیر (1,0) را اختیار کند. در نمادگذاری ترازها هر مقدار از l با یک حرف مشخص می‌‌شود. در ین نمادگذاری مقدار l = 0 با حرف S و l = 1 با حرف l = 2 ، P با حرف D وغیره مشخص می‌‌شود.

چون انرژی فقط برحسب عدد کوانتومی ‌اصلی مشخص می‌‌شود، بنابرین در مورد تک الکترونی که تحت تأثیر یک نیروی کولنی از جانب هسته است و در تراز n = 3 قرار دارد، هر سه حالت l = 0 , 1 , 2 داری انرژی یکسانی خواهند بود.

اعداد کوانتومی ‌مغناطیسی مداری:

گفتیم که الکترون در اثر نیرویی که از طرف هسته بر آن وارد می‌‌شود، حول هسته می‌‌چرخد. چون الکترون یک ذره باردار است، بنابرین مدار الکترون را می‌‌توان یک مدار مغناطیسی در نظر گرفت. بری ین مدار مغناطیسی و در واقع بری الکترون می‌‌توان یک گشتاور دو قطبی مغناطیسی تعریف نمود. ین کمیت بر اساس اندازه حرکت زاویه‌ی مداری الکترون تعریف می‌‌شود. یعنی از رابطه μ = eL/2m حاصل می‌‌شود که در آن μ گشتاور دو قطبی مغناطیسی است. حال اگر یک میدان مغناطیسی خارجی اعمال شود، در ین صورت میدان سعی می‌‌کند تا گشتاور دو قطبی مغناطیسی و به تبع آن L را در راستی میدان قرار دهد، اما در مکانیک موجی بردار اندازه حرکت زاویه‌ی مداری L نمی‌‌تواند هر جهتی را نسبت به میدان مغناطیسی اختیار کند، بلکه محدود به جهتهی به خصوصی است که بری آن مؤلفه بردار اندازه حرکت زاویه مداری ، در راستی میدان مغناطیسی ، مضرب دستی از ћ باشد. بنابرین اگر جهت میدان مغناطیسی را در راستی محور z اختیار کنیم، در ین صورت مؤلفه z بردار L از رابطه Lz = ml ћ حاصل می‌‌شود. در ین رابطه ml عدد کوانتومی ‌مغناطیسی مداری است. به ازی یک مقدار مفروض l ، m_l می‌‌تواند مقادیر زیر را اختیار کند: {ml ={1 , l – 1 , l – 2 , … , 0 , … , – l

عدد کوانتومی ‌مغناطیسی اسپینی:

در نظریه کوانتومی ‌سه ثابت فیزیک کلاسیک مربوط به حرکت ذره‌ی که تحت تأثیر جاذبه عکس مجذوری قرار دارد، کوانتیده‌اند. ین سه ثابت عبارتند از: انرژی ، بزرگی اندازه حرکت زاویه‌ی مداری ، مؤلفه اندازه حرکت زاویه‌ی مداری در یک جهت ثابت از فضا. در مکانیک کوانتومی ‌به ین ثابتهی حرکت اعداد کوانتومی n و l و ml نسبت داده می‌‌شوند، اما علاوه بر ین سه عدد کوانتومی ، عدد کوانتومی ‌دیگری به نام عدد کوانتومی ‌اسپینی که به مفهوم اسپین الکترون مربوطاست،معرفیمی‌‌شود. در سال 1925/1304 گود اسمیت و اوهلن یک اظهار داشتند که یک اندازه حرکت زاویه‌ی ذاتی ، کاملا مستقل از اندازه حرکت زاویه‌ی مداری ، به هر الکترون وابسته است.

ین اندازه حرکت ذاتی ، اسپین الکترون نامیده می‌‌شود. چون می‌‌توان آن را با اندازه حرکت ذاتی که هر جسم گسترده بر اساس دوران یا اسپین حول مرکز جرم خود دارد، مانسته داشت. البته لازم به توضیح است که در مکانیک موجی تلقی الکترون به عنوان یک کره ساده با بار الکتریکی صحیح نیست، بلکه صرفا به خاطر مشخص کردن اندازه حرکت زاویه‌ی اسپینی الکترون به کمک مدل قابل تجسم ، بهتر است که آن را به عنوان جسمی که در فضا داری گسترش است و بطور پیوسته حول یک محور به دور خود می‌‌چرخد، فرض کنیم. مانند اندازه حرکت زاویه‌ی مداری در ینجا نیز می‌‌توانیم یک گشتاور مغناطیسی مربوط به حرکت اسپینی الکترون در نظر بگیریم. چنانچه یک الکترون ، با گشتاور مغناطیسی دائمی خود ، در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد، انتظار می‌‌رود که اسپین آن کوانتیده فضیی باشد، یعنی گشتاور مغناطیسی اسپینی و اندازه حرکت زاویه‌ی اسپینی به سمت گیری‌هی خاصی محدود خواهند بود.

بنابرین اگر میدان مغناطیسی در راستی محور z فرض شود، در ین صورت مؤلفه اندازه حرکت زاویه‌ی اسپینی Lsz در جهت ین میدان از رابطه Lsz = msћ حاصل خواهد شد. در ین رابطه ms عدد کوانتومی ‌مغناطیسی اسپینی نامیده می‌‌شود. از آنجا که الکترون از دسته فرمیونها می‌‌باشد، بنابرین داری اسپین نیم فرد خواهد بود، لذا عدد کوانتومی ms فقط می‌‌تواند دو مقدار ممکن 2/1+ و 2/1- را اختیار کند.

منبع : http://www.fadak.us/A.database/Physics/Learn/L.002/A.0058.htm

اعداد کوانتومی ‌مغناطیسی مداری

الکترون در اثر نیرویی که از طرف هسته بر آن وارد می‌‌شود، حول هسته می‌‌چرخد. چون الکترون یک ذره باردار است، بنابراین مدار الکترون را می‌‌توان یک مدار مغناطیسی در نظر گرفت. برای این مدار مغناطیسی و در واقع برای الکترون می‌‌توان یک گشتاور دو قطبی مغناطیسی تعریف نمود. این کمیت بر اساس اندازه حرکت زاویه‌ای مداری الکترون تعریف می‌‌شود. یعنی از رابطه μ = eL/2m حاصل می‌‌شود که در آن μ گشتاور دو قطبی مغناطیسی است.

حال اگر یک میدان مغناطیسی خارجی اعمال شود،

حال اگر یک میدان مغناطیسی خارجی اعمال شود، در این صورت میدان سعی می‌‌کند تا گشتاور دو قطبی مغناطیسی و به تبع آن L را در راستای میدان قرار دهد، اما در مکانیک موجی بردار اندازه حرکت زاویه‌ای مداری L نمی‌‌تواند هر جهتی را نسبت به میدان مغناطیسی اختیار کند، بلکه محدود به جهتهای به خصوصی است که برای آن مؤلفه بردار اندازه حرکت زاویه مداری ، در راستای میدان مغناطیسی ، مضرب دستی از ћ باشد. بنابراین اگر جهت میدان مغناطیسی را در راستای محور z اختیار کنیم، در این صورت مؤلفه z بردار L از رابطه Lz = ml ћ حاصل می‌‌شود. در این رابطه ml عدد کوانتومی ‌مغناطیسی مداری است. به ازای یک مقدار مفروض l ، m_l می‌‌تواند مقادیر زیر را اختیار کند:

{ml ={ l , l – 1 , l – 2 , … , 0 , … , – l

اعدد کوانتومی ‌مغناطیسی اسپینی

در نظریه کوانتومی ‌سه ثابت فیزیک کلاسیک مربوط به حرکت ذره‌ای که تحت تأثیر جاذبه عکس مجذوری قرار دارد، کوانتیده‌اند. این سه ثابت عبارتند از: انرژی ، بزرگی اندازه حرکت زاویه‌ای مداری ، مؤلفه اندازه حرکت زاویه‌ای مداری در یک جهت ثابت از فضا. در مکانیک کوانتومی ‌به این ثابتهای حرکت اعداد کوانتومی n و l و ml نسبت داده می‌‌شوند، اما علاوه بر این سه عدد کوانتومی ، عدد کوانتومی ‌دیگری به نام عدد کوانتومی ‌اسپینی که به مفهوم اسپین الکترون مربوط است، معرفی می‌‌شود.

در سال 1925/1304 گود اسمیت و اوهلن یک اظهار داشتند که یک اندازه حرکت زاویه‌ای ذاتی ، کاملا مستقل از اندازه حرکت زاویه‌ای مداری ، به هر الکترون وابسته است. این اندازه حرکت ذاتی ، اسپین الکترون نامیده می‌‌شود. چون می‌‌توان آن را با اندازه حرکت ذاتی که هر جسم گسترده بر اساس دوران یا اسپین حول مرکز جرم خود دارد، مانسته داشت. البته لازم به توضیح است که در مکانیک موجی تلقی الکترون به عنوان یک کره ساده با بار الکتریکی صحیح نیست، بلکه صرفا به خاطر مشخص کردن اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی الکترون به کمک مدل قابل تجسم ، بهتر است که آن را به عنوان جسمی که در فضا دارای گسترش است و بطور پیوسته حول یک محور به دور خود می‌‌چرخد، فرض کنیم.

مانند اندازه حرکت زاویه‌ای مداری در اینجا نیز می‌‌توانیم یک گشتاور مغناطیسی مربوط به حرکت اسپینی الکترون در نظر بگیریم. چنانچه یک الکترون ، با گشتاور مغناطیسی دائمی خود ، در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد، انتظار می‌‌رود که اسپین آن کوانتیده فضایی باشد، یعنی گشتاور مغناطیسی اسپینی و اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی به سمت گیری‌های خاصی محدود خواهند بود.

بنابراین اگر میدان مغناطیسی در راستای محور z فرض شود، در این صورت مؤلفه اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی Lsz در جهت این میدان از رابطه Lsz = msћ حاصل خواهد شد. در این رابطه ms عدد کوانتومی ‌مغناطیسی اسپینی نامیده می‌‌شود. از آنجا که الکترون از دسته فرمیونها می‌‌باشد، بنابراین دارای اسپین نیم فرد خواهد بود، لذا عدد کوانتومی ms فقط می‌‌تواند دو مقدار ممکن 2/1+ و 2/1- را اختیار کند.

http://dianat124.blogsky.com/1391/05/16/post-935/
نظرات ()

طراحی پویا در زیباسازی شهری و کاربردی بودن آن
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
معماری پویا

سلام .عکس ماهواره ای زیر ، عکس محله من است ، اینجا شهر من است ، آن را دوست دارم و در آغوشش زندگی میکنم .

دوراهی قلهک ، خیابان دکتر علی شریعتی ، تهران

پویا : به معنای مطابق شدن با شرایط زندگی مردم

شامل : کودکان ، بزرگسالان ، مردان ، زنان ، افراد مسن ، افراد معلول ، کاسبان ( خرده فروشان ، کاسبان محلی ، رانندگان ، )

کودک : کودکان دنیا را به طور دیگری درک و زندگی میکنند و این ما هستیم که به عنوان یک معمار یا شهر ساز باید سلیقه و حرکات آنان را پیش بینی کنیم .

حضور کودکان : قد 90 الی 120 سانتی متر ، خستگی ناپذیر ، رویایی ، کنجکاو .

فرزند خود من به پارک که میرویم به دنبال جایی میگردد که افراد دیگر نتوانند وارد آن شوند ، زیر لوازم بازی ، سر سره های ، زیر و کنار این وسایل پر است از گل میخ و سر پیچ های فولادی ، دقیقا هم ارتفاع سر کودک .

حرکت در شهر . محیط شهری ما از چه قسمتهایی ساخته شده .

عکس زیر : مرکز تفریحی نیروی انتظامی در تهران

یک پیاده رو ، جوی آب ، پل ، جدول و…

محیط عبور مردم : مطابق با روال حرکت مردم خصوصا جوانان ، حرکت در شهر

محیطی برای بزرگ سالان : مطابق با  رفتار و حرکت سواره ها ، مسافر کشان و مردم بزرگسال که برای انجام کار های خود وارد شهر میشوند

شهری بدون زن :  مطابق با حضور خانم ها در شهر و نیاز آنها ، و برطرف شدن موانع های میسرهای آنان  . در شهر ما هیچ امکاناتی در هیچ جای آن برای خانم ها نیست .

امکانات پلیس ، آتش نشانان ، اورژانس  . طرح کانکس پلیس واقعا ایده خوبی بود .

امکانات دوره گردان بازارهای فروش ، خرده فروشان و.. میدان تجریش ، رسالت ، و.. همیشه پر است از دست فروشان . چرا این فضا را از سر چهار راه ها و میادین به کنار فضای سبز و غرفه هدایت نکنیم .

محل نشستن افراد مسن بصورت یک میزگرد ، بازی های مختلف در یک زمین متوسط مثلا یک زمین فوتبال در محل ماست که فقط 10 نفر در آن بازی میکنند ، درحالی که همین زمین را میتوان به چهار یا 2 قسمت تقسیم کرد و 30 نفر در آن بازی کنند .

زمستان که به پارک می روی بخصوص برای کودکان و افراد مسن که عادت به پارک رفتن دارند  ، سرما شدیدا آزار دهنده است .

امکانات افراد مسن ، تابلو های شهری زیبا و جالب توجه برای همه یا قشر خاص .

سیستم پویا یعنی از هر چیز برای چند کار استفاده شود . دستگاه ورزشی که در پارک است قابلیت بازی و ورزش واستراحت را دارد اما طراحی آن بسته انجام شده .

لبه جدولها تیز و برنده هستند و برای کودکان افراد مسن  زنان بسیار خطرناک است

اگر شخصی در کنار این جداول سیمانی زمین بخورد احتمال برخورد با این لبه های تیز را دارد .

روشنایی ها بسیار کم و با نور ضعیف در معابر هنگام شب ایجاد نا امنیتی خواهد کرد . در حالی که هر شخص برای جلو درب منزل خود باید تدابیر روشنایی را انجام دهد و شهرداری هم به این مالک ها تخفیف میدهد . رفتگر محله هم به راحتی نظافت کوچه را انجام می دهد .

تلفیق نور و شیشه برای زیباسازی شهری

بافت درختان ، آبیاری  فضای سبز دور افتاده و کنار بزرگراه ها

سیم برق کنار چراغها در معابر عمومی قابل دیدن و در دسترس است . دریچه تقسیم برق انها در دسترس کودکان است و زمین مرطوب .!

و خیلی نکات مهم . که با قدری تفکر و ذکاوت میتوان با هزینه کم در هنگام ساخت آنها را بهینه ساخت .

هدف من از نوشتن این مطلب نگاه به کاستی ها نبود . به لطف خدا امروز شهر ما درای یک بستر عالی برای رسیدن به پویایی است . حرکتی که به شهر روح می دهد . تصور کنید کودکان ، کنار پدر بزرگ ، برادر بزرگتر، مادر و پدر خود در حال بازی هستند پدر بدون دغدغه مواظب کودک بودن از تعطیلات آخر هفته لذت میبرد . مادر با خانم همسایه کناری مشغول صحبت در باره شکل جدید پارک است و پدر بزرگ در قسمت پشت دستگاه بازی با هم سن و سالان خود مشغول صحبت است . کودک در محیطی امن مشغول به بازی با هم سن و سالان خود است .و این حرکت تاثیر بزرگی بر جامعه و آرامش کانون خانواده خواهد گذاشت .

با تشکر گروه معماران  ac water – سایت جامع پیمانکاران
نظرات ()

باغ بام
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱


باغ بام‌ها در تهران توسعه می‌یابد

توسعه فضای سبز عمودی

حمیدرضا محمدیان:

گسترش فضای سبز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های پاکیزگی هوای شهرها به حساب می‌آید.

فضای سبز همچنین نقش مهمی در چشم نوازی محله‌ها ایفا می‌کند و در تقویت روحیه و نشاط شهروندان نیز مؤثر است. با این حال، در هم‌تنیدگی ساختار کنونی کلانشهر تهران مسئله‌ای است که در برخی مناطق شهر نمود بیشتری دارد. این معضل هم در محدوده‌هایی که برج‌سازی‌ در آنها رونق دارد و هم در مناطقی که بافت فرسوده در آنها جا خوش کرده است، به‌عنوان مانعی برای ارائه برخی از خدمات شهری مطرح است. در چنین شرایطی مدیریت شهری از راهکارهایی بهره می‌گیرد که برای تهرانی‌ها تازگی دارد؛ توسعه فضاهای سبز عمودی یکی از این راهکارهاست.
یکی از اصول شهرسازی مدرن شهرهای بزرگ و پرجمعیت که با معضلاتی چون کمبود فضا و آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند، ایجاد فضاهای سبز در فضاهای بی‌استفاده است. در چنین شرایطی شهر تهران با وجود قرار گرفتن در یکی از خوش آب و هوا‌ترین و مرغوب‌ترین خاک‌های جغرافیایی کشور به‌دلیل کم‌توجهی به استانداردهای شهرسازی از این معضل رنج می‌برد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در مورد اجرای طرح فضای سبز عمودی در فضاهای بی‌استفاده ساختمان‌ها می‌گوید: برای توسعه فضای سبز شهری که کاهش آلودگی هوای تهران را به‌دنبال دارد، مشارکت مردم با شهرداری ضروری است.

ناگفته پیداست در بعضی مناطق شهر تهران، بافت مسکونی فشرده‌ای داریم و با کمبود زمین برای توسعه فضای سبز مواجه هستیم که ضرورت اجرای طرح فضای سبز عمودی را در تهران افزایش می‌دهد. برای توسعه فضای سبز باید زمین‌های بلامعارض وجود داشته باشد تا بتوان سرانه‌های فضای سبز را در هر محله و ناحیه تأمین کرد. در حال حاضر در برخی مناطق به‌دلیل وجود بافت فشرده مسکونی، سرانه فضای سبز پایین است. به همین دلیل براساس دستور شهردار تهران تصمیم گرفتیم از فضاهای بدون استفاده یعنی نما و پشت‌بام ساختمان‌ها استفاده کنیم. طرح فضای سبز عمودی شهر تهران براساس پیشنهاد شهردار و مصوبه شورای شهر، ابلاغ شده و به همین منظور ستادی از کارشناسان و صاحب‌نظران برای اجرای آن به‌طور علمی و کارشناسانه تشکیل شده است.

علی محمد مختاری می‌افزاید: با تشکیل این ستاد، ایجاد فضای سبز عمودی در پنجاه ساختمان توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز در مناطق بیست و دو گانه به انجام رسید. اجرای طرح فضای سبز عمودی شهر تهران علاوه بر اینکه از نظر منظر و زیبایی می‌تواند تأثیر‌گذار باشد، فضای سبز محله و منطقه را نیز تأمین می‌کند. بی‌گمان این طرح می‌تواند نقش مهمی هم در کاهش آلودگی هوای تهران ایفا کند.

فضای سبز عمودی و سرانه‌ها

می‌توان گفت مسئولان شهری امروز کلانشهر تهران در عملی انجام شده قرار گرفته‌اند زیرا فرصت‌های پیشین برای تنظیم تناسب فضاهای سبز با جمعیت مناطق مسکونی از دست رفته است. بنابراین مدیریت نوین شهری به‌منظور برطرف کردن این نیاز بزرگ شهروندان باید دست به ایجاد خلاقیت و نوآوری در ساخت فضاهای سبز با استفاده از فضاهای جدید بزنند. مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به این موضوع می‌گوید: سرانه مطلوب فضای سبز در یک شهر بزرگ بین 15 تا 25 مترمربع است که در شرایط اقلیمی متفاوت این میزان متغیر است. اکنون تعداد پارک‌های شهر تهران 1673پارک و سرانه هر شهروند در این زمینه 13 متر است.

البته این آمار با وجود ساخت بوستان‌های جدید در شهر، به‌دلیل کمبود چشمگیر فضای سبز در برخی مناطق متراکم، به‌طور میانگین ارائه می‌شود اما با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک تهران و معضلات زیست‌محیطی از جمله فراوانی جمعیتی و آلودگی گسترده، نیاز تهران به فضای سبز بیش از رقم بیشینه استاندارد؛ یعنی 25مترمربع است و سازمان پارک‌ها با برنامه‌هایی از جمله اجرای طرح فضای سبز عمودی برای تحقق این مهم تلاش می‌کند. به همین دلیل حتی از فضای حاشیه بزرگراه‌ها نیز استفاده می‌کنیم. این طرح در بدنه تمامی بزرگراه‌های تهران اجرا شده یا رو به اتمام است که در این زمینه می‌توان از بزرگراه‌های یادگار امام، شهید‌باکری، چمران، امام علی(ع) و کمربندی آزادگان نام برد.

وقتی هزینه‌ها کم می‌شود

توسعه فضای سبز در ساختار متراکم شهر، با ایجاد فضای سبز عمودی بر بدنه ساختمان‌ها شامل ایجاد باغ‌های عمودی با استفاده از گیاهان بالارونده و آویز روی دیوارهای عمودی و داربست و جعبه‌هایی که به‌صورت عمودی قرار گرفته‌اند، کاربری فراوانی دارد. همچنین سبز کردن سطح افقی با کشت گیاهان مثمر و غیرمثمر مناسب به علاوه استفاده از فضای حیاط خانه‌ها و ایجاد گلخانه‌های کوچک خانگی و استفاده از فضاهای مرده داخل ساختمان‌ها از جمله لبه پنجره‌ها و بالکن‌ها با استفاده از کشت گیاهان متناسب توسعه فضای سبز عمودی را امکان پذیر می‌کند.

شاید باور نکنید اما گسترش فضای سبز عمودی یا ایجاد بام‌سبز بسیار کمتر از هزینه‌های ایجاد فضای سبز در کوچه و خیابان‌هاست. عضو شورای اسلامی شهر تهران در این مورد می‌گوید: با اجرای این طرح در یکی از محله‌های منطقه 2، مشخص شد هزینه اجرای طرح فضای سبز عمودی تنها 2درصد هزینه اجرای طرح تملک اراضی برای فضای سبز افقی رایج در شهر است. ضمن اینکه با اجرای این طرح می‌توان از مشارکت بیشتر شهروندان برخوردار شد، زیرا هر یک از واحدهای ساختمانی در معرض دید عمومی در این طرح، به‌صورت همسان می‌توانند دارای گلدان یا باغچه‌های آپارتمانی باشند.

رسول خادم می‌افزاید: در حال حاضر در شهر توکیو، این الزام در ساخت‌و‌سازها وجود دارد که 20درصد عرصه عمومی برای فضای سبز عمودی در نظر گرفته شود. در شهر سئول نیز 50درصد هزینه‌های فضای سبز عمودی را دولت تأمین می‌کند. به این ترتیب حتی اگر شهرداری هزینه توسعه فضای سبز عمودی روی بدنه ساختمان‌ها را بپردازد از آنجا که الزامی برای پرداخت هزینه تملک ندارد و مردم نیز مشارکت بهتری خواهند داشت، این طرح مقرون به صرفه است.

بام سبز و انرژی

باغ بام‌ها یا بام‌های سبز در بسیاری از شهرهای اروپا سالانه 100‌ میلیون دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی را سبب شده‌اند. این سبک از ایجاد فضای سبز بسیاری از شهروندان را با این حقیقت آشنا کرده است که گلکاری در بام خانه‌ها باعث کاهش حرارت و دما به‌ویژه در تابستان می‌شود.استفاده از فضای سبز عمودی روی بام‌ها موجب به حرکت درآوردن ذرات معلق در هوا و در نتیجه گردش هوا می‌شود و به خنک‌تر شدن هوای داخل خانه نیز کمک می‌کند. کارشناسان معتقدند اگر سقف تمام خانه‌ها گلکاری شوند درجه حرارت هوای کل شهر نیز کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه اگر سقف خانه‌های یک طبقه گلکاری شوند از هزینه خنک کردن آنها بین 20 تا 30‌ درصد کاسته می‌شود.آنها دریافته‌اند بام‌های سبز می‌توانند آلاینده‌ها را جذب و فیلتر کنند و در نهایت بین 50 تا 70‌درصد آب موجود در آلودگی هوا را در خود نگه‌دارند. این شیوه که باعث کاهش آب موجود در آلاینده‌ها و کاهش خطر افزایش آن می‌شود، بی‌گمان راهکاری مؤثر برای رهایی از مشکلاتی است که گریبان شهر ما را گرفته‌اند.

چگونه فضای سبز بسازیم؟

توسعه عمودی فضای سبز بر بدنه و فضاهای بی‌استفاده ساختمان‌ها در شهر تهران و ارائه خدمات تشویقی به‌ منظور جلب مشارکت شهروندان برای گسترش فضاهای سبز عمودی در حقیقت با توسعه عمودی شهرها و بلندمرتبه‌سازی‌ ساختمان‌های متراکم آغاز شد. طراحان فضاهای سبز شهری پس از مطالعات گسترده در شهرهای بزرگ و پرجمعیت جهان، بخش‌های ویژه‌ای در اداره فضای سبز شهرداری‌ این شهرها تعریف کردند تا با اتخاذ استراتژی‌های مناسب و همسو با زندگی آپارتمان‌نشینی شرایط ایجاد فضای سبز را در ساختمان‌های بلند فراهم کند. در واقع مهم‌ترین اصل در ایجاد و گسترش فضای سبز عمودی ایجاد شاخص‌هایی برای پدید آوردن شهری سالم و پرنشاط است.

در گام اول، کارشناسانی که به فکر حل معضل کمبود فضای سبز بودند طرح بام سبز را مطرح کردند که براساس آن بخشی از سطح مرده بام خانه‌ها و ساختمان‌های چند طبقه، تبدیل به قسمتی از فضاهای سبز شهر می‌شد. نزدیک به نیم قرن است که از اجرای بام سبز در جهان می‌گذرد و بسیاری از شهرهای اروپا با بهره‌مندی از همین ایده تبدیل به شهر سبز شده‌اند. تشکیل ستاد توسعه عمودی فضای سبز شهر تهران در بوستان گفت‌وگو، یاری‌دهنده شهروندانی است که قصد دارند با ایجاد بام سبز یا فضای سبز عمودی، منازل خود را بیارایند و به گسترش و چشم‌نوازی فضای سبز شهری کمک کنند. کارشناسان این مرکز براساس متراژ و شکل بنا علاوه بر طراحی رایگان، بر روند کار نیز نظارت خواهند داشت تا سبزینگی بیش از پیش در شهر ما نهادینه شود. توسعه فضای سبز عمودی همچنین کاهش آلودگی و دمای هوا در شهرهای بزرگ را به‌دنبال داشته است. این روزها ایده ایجاد فضای سبز عمودی، منجر به خلق فناوری‌های جدید برای ایجاد بام‌های سبز شده و جنبش نوینی در صنعت ساختمان‌‌سازی‌ به شمار می‌آید که در مقابل شیوه‌های ساخت بام‌های سنتی، قد علم کرده است.

به کجا مراجعه کنیم؟

فضای سبز عمودی نخستین بار سال 74 روی ساختمان سازمان پارک‌های شهرداری تهران ایجاد شد اما این فضا چندان شناخته شده نبود. همانطور که می‌دانید روز به روز بر تعداد ساختمان‌های این ابرشهر افزوده می‌شود و کمتر جایی برای فضای سبز باقی می‌ماند. به همین دلیل در 5سال گذشته آموزش ایجاد فضای سبز عمودی در تمام مناطق تهران جدی‌تر شده است. یکی از مراکزی که وظیفه آموزش این نوع سبزینگی را برعهده دارد کلینیک‌های گل و گیاه شهرداری مناطق است که «پایگاه گیاه‌پزشکی و مرکز آموزش گل و گیاه» نامیده می‌شود.

همان طور که می‌دانید فضای سبز عمودی در سطوح عمودی مانند نرده‌ها، ستون‌ها، سایه‌بان‌ها، لبه‌های بیرونی پنجره و دیوارها ایجاد می‌شود و ناگفته پیداست که این نوع فضای سبز نیز مانند فضاهای سبز رایج در شهر باعث جلوگیری از آلودگی هوا و آلودگی صوتی خواهد شد. فضای سبز عمودی همچنین افزایش‌دهنده سطوح نرم و کاهش‌دهنده سطوح سخت است و درجه حرارت محیط را تعدیل می‌کند. در این میان 2 فاکتور قدمت ساختمان و نوع مصالح آن از نظر استحکام، برای فضای سبز بام‌ها از شرایط اجرای طرح فضای سبز عمودی شهر تهران هستند که باید به‌طور دقیق محاسبه شوند. مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران می‌گوید: طرح فضای سبز عمودی شهر از طرح‌های مهمی است که باید با مشارکت مردم اجرا شود.

البته اجرای فضای سبز عمودی برای تمام ساختمان‌ها امکان‌پذیر نیست و این امر به کار کارشناسانه و همچنین داشتن شرایط خاص ساختمان مربوط می‌شود. در این زمینه آموزش‌های لازم به‌صورت رایگان در تمامی مناطق شهر به شهروندان ارائه می‌شود. برای ایجاد فضای سبز عمودی می‌توان از گیاهانی مانند نسترن رونده، رز رونده، پاپیتال، مو چسب و انواع پیچ‌ها مثل پیچ امین‌الدوله و پیچ گلیسین استفاده کرد. با مراجعه به پایگاه‌های گیاه پزشکی و مرکز آموزش گل و گیاه شهرداری تهران همچنین می‌توانید اطلاعاتی به‌منظور ایجاد بام سبز دریافت کنید. در این مراکز خواهید آموخت، بام‌هایی شرایط ایجاد فضای سبز را دارا هستند که یک سطح بازدارنده آب داشته باشند. این سطح، زهکشی شده، به‌عنوان جداری ایمن میان قسمت گلکاری شده و قسمت زیر بام عمل می‌کند. بد نیست بدانید بام‌های سبز با جذب امواج صوتی، آلودگی‌های صوتی را کاهش می‌دهند که این کارکرد آنها را به ابزاری مفید برای حفاظت از محیط‌زیست تبدیل کرده است.

باغ بام‌ها در تهران توسعه می‌یابد

———————————–

بزرگداشت چهره ماندگار معماری کشور برگزار شد

بزرگداشت چهره ماندگار عرصه معماری و عضو پیوسته فرهنگستان هنر، سید باقرآیت‌الله زاده شیرازی در مجموعه هنر پژوهی نقش جهان برگزار شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فرهنگستان هنر، بزرگداشت دکتر شیرازی به همت موسسه فرهنگی ایکوموس ایران «شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی» و با همکاری مرکز هنرپژوهی نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر، عصر سه‌شنبه 31 مرداد در این مرکز برگزار شد.

در این نشست محمد حسین فرهنگی درباره زنده یاد سید باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، فرهاد نظری درباره «مرمت تاریخچه دامغان: دگرگونی طرح و چهره مسجد»، محمد‌رضا ملک‌لو درباره «مستندسازی و تهیه طرح حفاظت و مرمت ایوان غربی تخت سلیمان (ایوان خسرو)» و فرهاد تهرانی، آتوسا مهرتاش و فاطمه دوار درباره «ایران در زمان پاسکاکست» سخنرانی کردند.

زنده یاد شیرازی بعد از بیش از 40 سال تلاش خستگی ناپذیر، صادقانه و با اخلاص برای حفظ و احیای هویت دینی و ملی ایران در روز یکشنبه 28 مردادماه 1386 سبکبار و آسوده خاطر به دیار باقی شتافت.

—————————————————————-
نظرات ()

چهره های ماندگار معماری – گفتمان هنر و معماری – خانه ای ذرتی


نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
بزرگداشت چهره ماندگار معماری کشور برگزار شد

همشهری آنلاین:

بزرگداشت چهره ماندگار عرصه معماری و عضو پیوسته فرهنگستان هنر، سید باقرآیت‌الله زاده شیرازی در مجموعه هنر پژوهی نقش جهان برگزار شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فرهنگستان هنر، بزرگداشت دکتر شیرازی به همت موسسه فرهنگی ایکوموس ایران (( شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی )) و با همکاری مرکز هنرپژوهی نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر، عصر سه‌شنبه سی و یک مرداد در این مرکز برگزار شد.
در این نشست محمد حسین فرهنگی درباره زنده یاد سید باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، فرهاد نظری درباره «مرمت تاریخچه دامغان: دگرگونی طرح و چهره مسجد»، محمد‌رضا ملک‌لو درباره (( مستندسازی و تهیه طرح حفاظت و مرمت ایوان غربی تخت سلیمان (ایوان خسرو )) و فرهاد تهرانی، آتوسا مهرتاش و فاطمه دوار درباره ( ایران در زمان پاسکاکست ) سخنرانی کردند.

زنده یاد شیرازی بعد از بیش از چهل سال تلاش خستگی ناپذیر، صادقانه و با اخلاص برای حفظ و احیای هویت دینی و ملی ایران در روز یکشنبه بیست و هشتم مردادماه هزار و سیصد و هشتاد و شش سبکبار و آسوده خاطر به دیار باقی شتافت.

==============

در پنجاه و ششمین گفتمان هنر و معماری:

حافظه تاریخی شهرسازی تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد

همشهری آنلاین:

پنجاه و ششمین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران با عنوان (( حافظه تاریخی تهران )) در سرسرای نور موزه هنر امام علی (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این نشست شهلا اعزازی، محمدمنصور فلامکی، محمدعلی اینانلو، مجید ابهری، آلبرت کوچوئی و یزدان هوشور روز چهارشنبه۲۹ شهریورماه، ساعت شانزده تا نوزده در مورد تاریخ شفاهی تهران معاصر سخن می‌گویند که با نمایش فیلمی مستند همراه خواهد بود.

حافظه پژوهی و تکیه بر اطلاعات شنیداری ، نوعی از شیوه‌های پژوهش تاریخ است و می‌تواند بخش مهمی از شناخت و معرفی فرهنگ و دانش بشری باشد.

حافظه پژوهی به عنوان منبع مهم انتقال اطلاعات دانش، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و متن تاریخ را مبتنی بر گفت‌و‌گو، دیالوگ ، مباحثه و مناظره به دست می‌دهد.

در ایران، به ویژه در سال‌های بعد از انقلاب، تکنیک ضبط و قابلیت دسترسی آسان به آن موجب شد که بسیاری از خاطرات و دیده‌ها توسط افراد و شخصیت‌ها بازگو و حفظ شود، به خصوص از اواسط سال هزار و سیصد و شصت و سه 1363 که در مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای دانشگاه هاروارد، پروژه‌ای با عنوان تاریخ شفاهی ایران راه اندازی شد، موجب گردید به تدریج چه در خارج از کشور (توسط بخش‌های خصوصی) و چه در داخل نهادهای دولتی به جمع آوری منابع شفاهی در مورد تاریخ معاصر ایران پرداخته شود که البته به دلایل گوناگون، بسیار محدود و بیشتر حول مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است.

انجمن مفاخر معماری ایران با همکاری مرکز اسناد ملی از سال هزار و سیصدو هشتاد و پنج ۱۳۸۵ اقدام به تهیه آرشیو و تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی معاصر ایران نمود.

بسیاری از مباحثی که مورد گفت‌و‌گو قرار گرفته است ، توانسته زیر بنای پژوهش و دستیابی به الگوی مناسب برای تدوین تاریخ معماری و شهرسازی معاصر ایران باشد.

به‌‌ همان میزان که طراحان و شهرسازان در شکل گیری شهر‌ها موثرند ، مدیران شهری ، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی کشور و حتی مردم عادی در این مورد تاثیرگذار می‌باشند و حافظه تاریخی در نحوه و چگونگی این تاثیرات به قضاوت می‌نشیند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این برنامه می‌توانند به موزه هنرامام علی (ع) واقع در خیابان ولی عصر (عج)، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره ۳۵ مراجعه و یا با شماره ۲۲۰۲۴۸۴۸ تماس بگیرند.

====================

معماران ایرانی برنده جایزه بین‌المللی شیکاگو

معماری- یک بنای ایرانی برنده جایزه بین‌المللی معماری شیکاگو شد.

طرح آپارتمان دانیال از میان هزار و هشتصد طرح ارسال شده به‌عنوان طرح برتر شناخته شد.

این طرح توسط دفتر معماری تداوم پویا و با همکاری حمیدرضا رزم‌آریا، طراحی و اجرا شده است.

این جایزه هر سال توسط موزه هنر شیکاگو با همکاری مرکز هنر و معماری و شهرسازی اروپا برگزار می‌شود.

=======================

تصاویر خانه‌ای از جنس ذرت
شرکت کشاورزی سنت آندره‌لنگ پناهگاه مدور و یکپارچه‌ای را طراحی و بنا کرده‌است که در دیواره‌های آن از توده‌های ذرت استفاده شده‌است.

حفره در سقف

حفره سقف این خانه منبع اصلی نور آن را تشکیل می‌دهد

خانه مدور

ساختار مدور این خانه امکان می‌دهد نور روز از تمامی دیوار‌های آن به درون بیاید

خانه‌ای از جنس ذرت

ساخت این خانه کمتر از یک ماه زمان نیاز دارد

چراغ خورشیدی

چرخه روزانه شرق به غرب خورشید نور مورد نیاز بخش‌های مختلف خانه را تامین می‌کند
نظرات ()

سرویس و نگهداری و تعمیر کولر در ساختمان


نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
سرویس و نگهداری و تعمیر کولر

کولر های آبی که برای خنک کردن هوای داخل ساختمان ها بویژه در مناطق خشک بکار می روند از دو قسمت عمده تشکیل یافته اند:

۱- اجزاء الکتریکی  ۲- اجزاء مکانیکی

اجزاء الکتریکی شامل:

۱- کابل چهار رشته وکلید مخصوص-برای ارتباط کلید به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سیم ها نباید کمتر از ۵/۱ میلی متر مربع باشد.کلید کولر شامل :یک کلید تک پل برای واتر پمپ ، یک کلید تک پل برای الکتروموتور فن ویک کلید تبدیل برای دور کند وتند الکتروموتور می باشد.

۲- جعبه اتصال یا ترمینال – جهت ایجاد اتصالات مطمئن وعایق از بدنه فلزی کولر که در داخل اطاقک کولر قرار دارد

.۳- خازن اصلاح ضریب قدرت – که بر روی بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفیت ۲۰ الی ۲۵ میکرو فاراد با ولتاژ نامی ۴۰۰ تا۴۵۰ ولت است.

۴- الکتروموتور دو دور فن – که معمولا”دارای دو دور ۱۰۰۰ و۱۵۰۰ دور در دقیقه است. الکتروموتر کولرهای خانگی از قسمت های زیر تشکیل شده است:الف -استاتور  ب- روتور ج- در پوش وبوش ها د- کلید گریز از مرکز که نقش عمده ای در راه اندازی وتنظیم دور موتور دارد وبر اساس نیروی گریز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سیم پیچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرک این کلید بر روی محور روتور تعبیه شده وصفحه کائوچویی کلید گریز از مرکز بر روی در پوش موتور نصب شده است. بر روی قسمت کائچویی موتور این لغات (com=مشترک) (HI=تند) (LO=کند) دیده می شود .

۵- خازن راه انداز – با ظرفیت ۴۸۰-۱۳۰ میکروفاراد – ۱۱۰ ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از آنکه روتور به ۷۵ در صد سرعت نامی خود رسید.کلید گریز از مرکز خازن راه انداز وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می سازد.۶

– پمپ آب (واتر پمپ )- آب را از تشتک تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالای اطاقک کولر می رساند.

اجزاء مکانیکی – ۱- بدنه کولر ۲- سه راهی آب ( أب پخش کن ) ۳- ناودان ها ۴- فن (پروانه ومحور فن یا توربین )۵- شناور ( فلوتر ) ۶- کانال داخلی وخارجی ۷- پولی ها (فلکه ها ) وتسمه پروانه ۸- یاتاقان ها
{  سایت جامع پیمانکاران مرجع اطلاعات ساختمان ( تاسیسات ، بتن ، استخر و سونا ، تزئینات ساختمان ، معرفی پیمانکاران نمونه و…. )  }

سرویس ونگهداری کولر آبی :

۱- هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش وصدا ننماید مثل روی ستون ها ونزدیک دیوار ها –

۲- برای زیر کولر از چهار پایه ای به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر استفاده کنید.وبرای جلوگیری از فرو رفتن پایه ها در آسفالت وغیره از صفحات فلزی به اضلاع ۱۰در ۱۰  استفاده کنید.

۳- کولر را در نزدیکی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهید.

۴- بمنظور جلوگیری از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها باید از برزنت استفاده شود.

۵- هنگام راه اندازی کولر در ابتدای فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:

دیواره های کولر را جدا کنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید. (معولا” هر دو سال یک بار ).ضمنا”پوشال ها باید به گونه ای توسط توری های سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روی فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- کف کولر را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم کنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل های زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاری نماییم.- یاتاقان های توربین وجا روغنی های روی موتور را روغن کاری کنید وبا دست هر دو فلکه را بچرخانید تامطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .تسمه وفلکه های (پولی ) موتور وتوربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود. در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه آن را تعویض کنید.معمولا”پمپ های آب احتیاج به روغنکاری ندارند ولی آن ها را از جای خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده ودر جای خود قرار دهید. با پر کردن تشتک تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان های پخش کننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود. شناور را طوری تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود. هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر برای اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوی دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاک را به خود گرفته ومحیط را کثیف نکند. در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده وروی کولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلکه آب را بسته وحتی الامکان لوله های رابط را قطع نمایید.

عیب یابی و تعمیر کولر آبی :

عیب۱- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

علت۱- فیوز قطع است ویا خراب شده.

رفع عیب۱- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض نمایید.

عیب۲- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت۲- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.

رفع عیب۲- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق ۲۲۰ ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.

عیب ۳- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت ۳- در کف تشتک آبی وجود ندارد.

رفع عیب۳- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.

عیب۴- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت۴- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.

رفع عیب۴- به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاری روی پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم های رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق  ۲۲۰ ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.

عیب۵- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت۵- سوراخ ناودان ها مسدود شده .

رفع عیب۵- دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها کاملا” پاک شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوی جوهر نمک کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبکه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.

عیب۶- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.

علت ۶- تسمه تنظیم نیست.

رفع عیب۶- برای تنظیم تسمه باید پیچ های پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوری جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روی پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی موتور گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگر موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود ۵ الی ۶ دور بزند سپس بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.

عیب۷- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.

علت۷- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.

رفع عیب۷- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.

عیب۸- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.

علت۸- موتور فن نیم سوز است.

رفع عیب۸- بتوسط یک آمپر متر ،جریان موتور فن را اندازه گیری نموده وبا جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود موتور نیم سوز است.

عیب۹- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.

علت۹- مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب۹- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال ها یکدست باشد وپوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.

عیب۱۰-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).

علت۱۰- به موتور فن برق نمی رسد.

رفع عیب۱۰- ممکن است فاز مربوط به موتور در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.

عیب۱۱- موتور فن کار نمی کند.

علت۱۱- بازدن کلید بین کنتاکت های HI وCOM (روی تخته فیبری موتور) برق ۲۲۰ ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.

رفع عیب۱۱- به عیب یابی موتور های آسنکرون مراجعه کنید.

عیب۱۲- موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد.

رفع عیب۱۲- برای اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندی راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن ۴/۳  اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.

عیب۱۳- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

علت۱۳- سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده.

رفع عیب۱۳- ابتدا برق کولر را قطع نمایید.سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم های HI ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدری مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.

عیب۱۴- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

علت ۱۴- یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل وپایه های LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.

رفع عیب۱۴- برای آن که مطمئن شویم سیم های رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه های LOW و HI رااز اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداری اهم که در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.

عیب۱۵- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۵- کلید گریز از مرکز عمل نمی کند.

رفع عیب۱۵- در موتور کولر همیشه در لحظه اول سیم پیچ های استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبری ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرک کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.

عیب۱۶- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۶ – کلید تبدیل خراب است.

رفع عیب ۱۶- به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترک با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.

عیب۱۷- با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.

رفع عیب۱۷- از آن جا که این عیب مشابه عیب۱۲ است به رفع عیب ۱۲ مراجعه نمایید.

عیب۱۸- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۸- پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.

رفع عیب۱۸- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روی محور فن ببندید.

عیب۱۹- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۹- یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب۱۹- در پوش های دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.

عیب۲۰- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۰- محور فن تاب بر داشته است.

رفع عیب۲۰- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت های تراشکاران محسوب می شود.

عیب۲۱-صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۱- صدا از موتور فن است.

رفع عیب۲۱- صدای خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.

عیب۲۲- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۲- تسمه خراب است.

رفع عیب۲۲- خراش های روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.

عیب۲۳- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.

رفع عیب۲۳- روشن وخاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور ویا داخل آن (موتور ) میباشد.در بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این محافظ گاها”فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرمای زیاد اورلود بطور خودکار عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله (موتور ) جریان بر قرار وموتور به حرکت در می آید .

عوامل تحریک کننده اورلود در کولر عبارتنداز: نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز )-سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هوای کولر ودر نتیجه آن تراکم هوای داخل که گردش فن را مشکل می سازد-در یک امتداد نبودن پولی ها .  کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد بر رسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.

عیب۲۴- آب کولر سر ریز می شود.

رفع عیب۲۴- این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیکی شناور سبب می شود گوی پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.

عیب۲۵- هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود.

رفع عیب۲۵- شلینگ پاره شده و آب بداخل پره های تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود
نظرات ()

عکس ها و تصاویر برگزیده و برتر سال 2012 ( تابستان – سونامی – تورنادو )
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
عکس ها و تصاویر برگزیده و برتر سال 2012 ( تابستان – سونامی – تورنادو )

ده گالری عکس طبیعت سال 2011 :محبوب ترین لینک

فروش 6000 عکس برتر معماری جهان در فروشگاه پیمانکاران

تابستان
عکس توسط

Mark

دائم الخمر بودن ، شات من

تابستان است که اغلب زمان زیادی برای حیات وحش و مردم به طور یکسان است.

کرم شب تاب تزئین وزوز آسمان، زنبورها بر روی گل، و هندوانه تازه قطعه قطعه شده است.
در اینجا، دو شناگران در امواج طبقه برونته ساحل خاموش سیدنی، استرالیا بازی کند.

منبع : environment.nationalgeographic.com

متن کامل از سایت :

Summer

Photograph by Mark Tipple, My Shot

Summer is often a time of plenty for wildlife and people alike. Fireflies decorate the skies, bees buzz on flowers, and fresh watermelon is sliced.

Here, two swimmers play in the storied waves of Bronte Beach off Sydney, Australia.

سونامی

عکس از :
DigitalGlobe / گتی ایماژ
از ژاپن به سری لانکا و شیلی ، در چند سال گذشته مرگ ٰ تلفات و خرابی های بسیاری به خاطر سونامی به وجود آمده .
مطالعات و تحقیقات به دانشمندان در پیش بینی سونامی کمک بسیاری کرده ، اگر چه سیستم های هشدار دهنده سونامی هنوز در بسیاری از نقاط جهان وجود ندارد ..
تصویری از عقب نشینی آب از ساحل سریلانکا پس از سونامی سال 2004، زلزله 9 ریشتری اندونزی و جزریره آندامان هند باعث این اتفاق است .
(نگاه کنید به گالری سونامی و زمین لرزه است.)

منبع : environment.nationalgeographic.com

متن کامل انگلیسی :

Tsunamis

Photograph by DigitalGlobe/Getty Images

From Japan to Sri Lanka and Chile, tsunamis have wreaked havoc in the past few years, leaving a staggering toll of death and destruction in their frothy wake.

Seismic studies have helped scientists get better at predicting their arrival, although tsunami warning systems are still lacking in many parts of the world.

Pictured are waters retreating from the coast of Sri Lanka after the 2004 tsunami, which had been triggered by a 9.0-magnitude earthquake off Indonesia and the Indian Andaman Islands.

(See the tsunamis gallery and earthquakes.)

===============================================

تورنادو
عکس توسط

کارستن پیتر، نشنال جئوگرافیک

تورنادو می تواند ویرانگر، یادآور قوی از قدرت عالی از طبیعت است.
در این عکس، یک بیماری نادر “

کشتی مادر

تشکیل ابر بر سر دارند، تگزاس دیده می شود

این نشانه ای از رعد و برق

Supercell

، یک نوع از طوفان است که اغلب لگد کردن گردباد با باد بیش از 200 مایل در ساعت (322 کیلومتر در ساعت)

است.
تورنادو می توانند تشکیل بیش

Swaths

های وسیعی از زمین و دریا.

عذر خواهی به خاطر ترجمه بد …

منبع : environment.nationalgeographic.com

متن کامل و اصلی به زبان انگلیسی :

Tornadoes

Photograph by Carsten Peter, National Geographic

Tornadoes can be devastating, potent reminders of the awesome power of nature.

In this photo, a rare “mother ship” cloud formation is seen over Childress, Texas. This is a sign of a supercell thunderstorm, a type of storm that often kicks off tornadoes with winds exceeding 200 miles an hour (322 kilometers an hour).

Tornadoes can form over wide swaths of land and sea.

با تشکر : ف . ح

Images for عکس گالری استخر سونا در ادامه مطلب

Images for عکس گالری استخر سونا
-Thank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDon
سونای خشک و بخار آلاچیق ، استخر – گالری عکس سونا خشک

سونای خشک و بخار آلاچیق ، استخر. طرح و اجرای سونا استخر جکوزی ( گالری عکس ٰ طراحی و ساخت ٰ مقالات استخر و سونا ٰ طراحی سونای خشک ٰ بخ. درباره وبلاگ …
گالری عکس سونا استخر جکوزی آلاچیق – سایت جامع پیمانکاران …
buildingservices.persianblog.ir/page/pic11Cached – Translate this page
You +1’d this publicly. Undo
زمان انتظار تا شروع المپیک ٢٠١٢ لندن – ورزشگاههای لندن برای المپیک 2012 · درباره زنده یاد : دکتر محمود حسابی(1371 – 1281) فیزیکدان ایرانی · architecture مبانی و …
استخر سونا جکوزی گالری طرح و عکس و مقالات ساختمان بزرگترین …
www.aggahi.com/363/…show/269/info.htmlCached – Translate this page
You +1’d this publicly. Undo
7 ا کتبر 2011‎ – استخر سونا جکوزی سونای خشک سونای بخار عکس و مقاله طراحی و ساخت مشاوره نقشه ارائه تجهیزات تصفیه خانه لوله کشی استخر و جکوزی استفاده از …
گالری عکس معماری ساختمان و سونا استخر – سونا استخر جکوزی
spj.persianblog.ir/post/49Cached – Translate this page
You +1’d this publicly. Undo
استخر ٰ ساخت استخر ٰ طراحی سونا استخر جکوزی ٰ سونای خشک و بخار سوناسازان ٰ سرامیک استخری ٰ سرامیک ٰ تجهیزات … گالری عکس معماری ساختمان و سونا استخر …
گالری عکس معماری – سونا استخر جکوزی
spj.persianblog.ir/tag/گالری_عکس_معماریCached – Translate this page
You +1’d this publicly. Undo
24 مارس 2012‎ – زمان انتظار تا شروع المپیک ٢٠١٢ لندن – ورزشگاههای لندن برای المپیک 2012 · درباره زنده یاد : دکتر محمود حسابی(1371 – 1281) فیزیکدان ایرانی …
عکس استخر سونا جکوزی سرامیک و طراحی استخر – سونا استخر جکوزی
spj.persianblog.ir/post/70Cached – Translate this page
You +1’d this publicly. Undo
6 ژانویه 2012‎ – استخر ٰ ساخت استخر ٰ طراحی سونا استخر جکوزی ٰ سونای خشک و بخار سوناسازان ٰ سرامیک … VIII. فروش سرامیک البرز گالری عکس و آدرس پروژه ها …
گالری . عکس . آلاچیق . استخر . فضای سبز
buildingservices.blogdoon.com/Post-17.aspxCached – Translate this page
You +1’d this publicly. Undo
گالری . عکس . آلاچیق . استخر . فضای سبز – سونا استخر جکوزی ٰ سونای خشک ٰ سونای بخار ٰ سرامیک استخری ٰ سرامک کار استخر ٰ لوازم و تجهیزات استخر ٰ مرجع …
با تشکر از توجه شما

تصاویر ساختمان در سایت جامع پیمانکاران
نظرات ()

حسین لرزاده درباره استاد حسین لرزاده، افتخار معماری ایران


نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
حسین لرزاده

درباره استاد حسین لرزاده، افتخار معماری ایران

دستان ماست که قطع می شوند!

اشاره: در ماههای آخر سال ۸۱، سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری طی مراسمی از چهار تن از پیشکسوتان و نام آوران کشور در عرصه علم، ادب و هنر تجلیل کرد. در این مراسم، حسین لرزاده معمار و هنرمند شهیر معاصر ایران یکی از کسانی بود که لوح سپاس و جایزه را دریافت کرد و از وی قدردانی به عمل آمد.

استاد حسین لرزاده به دلیل کهولت سن قادر به انجام بحث و گفت وگو نبودند، دو تن از شاگردان ایشان یعنی آقای حسین مفید و خانم مهناز رئیس زاده و البته خانواده محترم استاد در تهیه این مطلب، مساعدت و همکاری صمیمانه ای با ما داشتند که در همین جا سپاس و تشکر خود را ازآنان اعلام کنیم.

گروه فرهنگی هنری

نگاهی کوتاه به زندگینامه استاد لرزاده

استاد حسین لرزاده در سال ۱۲۸۵ در تهران متولد شد. در سن هفت تا هشت سالگی بود که حدود شش ماه به مکتبخانه «میرزا حسن» در نزدیکی چهارراه حاج رضا خیابان بلورسازی رفت و سپس او را به مدرسه ای در کوچه پشت گذر مهدیخان فرستادند. سالهای آخر دبستان برای استاد مفهومی نداشت، چرا که درسالهای قبل، هندسه و حساب و رسم فنی و نقاشی را در کلاسهای بالاتر و سطحی عالی تر طی کرده بود. پس از دوران ابتدایی، چند سالی به دبیرستان سلطانی واقع در پل امیربهادر فرستاده شد. از آنجا که این مدرسه، رشته فنی مورد علاقه اش را نداشت، مدرسه را ترک و به شعبه مجسمه سازی مدرسه کمال الملک فرستاده شد. پس از یکسال و نیم که قالبگیری و قالبسازی آموخت، به دلیل شبهه حرمت این شغل، او را نزد مرحوم سیدمحمد تقی نقاش باشی که کار تابلوسازی می کرد، فرستادند. استاد خود می گوید: مایل به ادامه تحصیل در مدرسه کمال الملک بودم، اما به هر صورت به دفتر کار نقاش باشی در خیابان ناصریه روانه شدم اما از طرف دیگر، پدرش او را به کارهای فنی و رشته های معماری نیز وا می داشت و در جلسات شبانه که معماران برای آموختن رموز معماری در خانه ایشان جمع بودند، لرزاده را نیز در کار آنها شرکت می داد. استاد جوان نیز با استعداد و قریحه خود، نمونه ها را با گچ و مقوا اسکلت (اصطلاحی که قبلا به آن ماکت سازی می گفتند) می کرد و به طور عملی معماری را فرا می گرفت.

پس از مرگ پدر در سال ۱۳۰۵، به دعوت استاد جعفرخان کاشانی که مشغول ساختن عمارت سنگی تپه علیخان در سعدآباد بود به آنجا رفت و مشغول به کار نقاشی در یکی از اتاق های این عمارت شد. نخستین کار مستقل استاد را می توان سر در بانک شاهی (بانک تجارت فعلی) واقع در میدان توپخانه تهران دانست.

استاد لرزاده در طول عمر هنری نزدیک به یک قرن خود، مساجد متعددی را طراحی و اجرا کرده که در رأس آن مسجداعظم قم به دعوت مستقیم آیت الله بروجردی از وی است. همچنین بنابه مأموریتی که آیت الله بروجردی به وی محول کرد، مأمور تعمیر و پاره ای تغییرات در حرم مطهر حضرت سیدالشهدا در کربلا شد که طی حکمی از طرف آیت الله شهرستانی تولیت وقت آن حرم مطهر در عراق به عنوان افتخارآمیز معمار آستانه مقدسه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نایل گردید.

استاد حسین لرزاده تعداد ۸۴۳ مسجد را طرح و بعضا اجرا و یا نظارت کرده است. همچنین برخی از احکام، جوایز و نشانهای دریافتی توسط استاد لرزاده شامل مدال فردوسی در سال ۱۳۱۳ به خاطر طراحی و ساخت ساختمان مقبره حکیم توس، مدال و نشان علمی در سال ۱۳۱۹ به دلیل لیاقت حسین لرزاده(معمار)، دریافت درجه کارشناس آستانه مقدس حسینی(کربلا) در رمضان ۱۳۸۴ قمری به خاطر تعمیرآستانه مقدسه اباعبدالله الحسین مخصوصا تجدید بنای ایوان بزرگ و…

همچنین استاد صاحب تألیفاتی نیز هستند، از جمله: احیای هنرهای از یاد رفته در دو مجلد که شامل آموزش اصول اربعه معماری سنتی با روشی بسیار سهل و ممتنع است، نغمه لرزاده شامل اشعار، خاطرات، صدامیه مجموعه اشعار استاد در زمان جنگ و انقلاب حدود ۵۰ تابلو و لوح از گره های بنایی بدیع و یگانه و همینطور مقرنس و رسمی و سرقلم های گوناگون طراحی و رنگ آمیزی کرده است که به صورت تابلو، زینت بخش اتاق و منزل اوست.

مروری مختصر بر شیوه های کار استاد

به گفته شاگردان استادلرزاده، چنانچه کارهای معماری وی را در یک منظر کلی بررسی کنیم، بزرگترین ویژگی شان سهل و ممتنع بودن آنهاست. هیچ یک از آثار استاد؛ شگفتی آفرین نیست و هیچ انگشتی از مشاهده آثار ایشان به دندان گزیده نمی شود، بلکه به آرامی آنچنان با جان آدمی عجین است و به دل می نشیند که اصلا دیده نمی شود؛ اما با مخاطبان، بده بستان دارد. در واقع این بزرگترین و معمول ترین شیوه کار اوست که آثارش با انسان صمیمی است و نگاهی از بالا، تحقیرآمیز و از سر لطف به آدمی نمی کند؛ آنگونه که این روزها و در این ایام به غایت شیوع یافته است. آثار استاد لرزاده با مخاطب خودمانی است، بی آن که در این رهگذر باجی به مخاطب دهد و عوام فریبی کند. این ویژگی، تنها با ارتباط با کلیت آثارش و توجه و تحلیل رخ می نمایاند وگرنه، آنقدر صمیمیت در آنها وجود دارد که اصلا دیده نشود. استاد تقریبا بر همه عوامل معماری ایران مسلط است. در مقاله اعجاز و ایجاز رنگ در معماری مسجد ایرانی که توسط مهناز رئیس زاده شاگردش به دومین کنگره مساجد در کاشان ارائه شد، مقایسه و تحلیلی بر دو کار استاد نخست، مسجد گیتی (سجاد) واقع در خیابان جمهوری نبش فخررازی و شبستان مسجد سپهسالار واقع در میدان بهارستان انجام گرفته که با دقت بر روی کارهای وی، راه گشاست. استاد در مسجد گیتی از رنگ بر روی نقوش گره استفاده ای به کمال کرده و آن قدر به ظرایف و دقایق نقوش و رنگ آمیزی آن و نیز نورپردازی و ارتباط آنها در حجم و جهت دادن نقوش به سمت قبله پرداخته است که شاید بتوان ادعا کرد کار را در این مسجد کوچک به کمال رسانده و از عناصر کلیشه ای در این باب همچون مناره و گلدسته و حتی گنبد پرهیز کرده است. در حالی که این پرهیز هیچگاه به چشم نمی آید و چنین ویژگی ای در استاد منحصر بفرد است.

حال آن که در شبستان سپهسالار که با فاصله ای ۲۵ ساله نسبت به مسجد سجاد ساخته شده، اصولا مقوله رنگ نقشی ندارد . استاد این بار سایه روشن و ترام را با همان ویژگی ها و در خدمت حجم و پرسپکتیو و نیز در جهت قبله سامان می دهد.

کاسه سازی یا شمسه زیاد در آثار لرزاده

کاسه سازی یا شمسه زیاد قبل از استاد لرزاده بسیار کار شده و به هیچ وجه ابداع او نیست، کمااینکه هفت کاسه ورودی شرقی مجموعه سپهسالار کار مرحوم استاد جعفرخان کاشانی هنوز از نفایس هنر معماری است اما این هنر به وسیله استاد لرزاده به اوج رسید، تا آنجا که می توان کاسه سازی یا شمسه زیاد را امضای استاد لرزاده بر آثارشان دانست. در مساجد امام حسین(ع)، 1انبار گندم، مساجد تخریب شده سنگی، سلمان، عمار، فخریه، سجاد و سپهسالار همه جا، این یادگار ارزنده استاد، هنوز پابرجا هستند. حتی استاد برروی پخی باریکی که در پیش ورودی گنبدخانه سپهسالار است، یک نه کاسه مادر و بچه ظریف طراحی و اجرا کرده تا این هنر را به کمال رسانده باشد.

آثار یادبودی لرزاده

ویژگی دیگر در کار استاد لرزاده، اگر بی سابقه نباشد، کم سابقه است. به عنوان مثال سردر دارالفنون که طرح و عمل وی است، آن چنان با ساختمان اصلی پیوند زده شده که اصلا تصور دارالفنون بدون این سردر، بعید می نماید. یا سر در بانک شاهی میدان توپخانه که یک چهار کاسه را در درون خود جای داده و به عنوان ورودی حتی در مقایسه با آنچه که امروزه در چنین مواقعی به کار می برند، نقشی بی بدیل و در عین حال غیرمتظاهرانه و ناگسستنی با خود بنای اصلی دارد.

از بزرگترین و شاخص ترین بنای یادبودی که استاد هم در طراحی و هم در ساخت آن نقش نخست را ایفا کرده، می توان به مقبره فردوسی اشاره کرد.

حسین لرزاده و ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده اقلیت زرتشتی مجلس در کنار آرامگاه فردوسی

این مقبره نخست توسط مرحوم آندره گدار پایه ریزی شده و تا پله دوم نیز اجرا گردیده بود؛ اما طرحی که برایش در نظر گرفته شده بود، هرمی چون اهرام مصر بوده است. این طرح مورد قبول ذکاءالملک فروغی رئیس انجمن آثار ملی، قرار نمی گیرد و قرار می شود که معماری ایرانی با طرحی باستانی آن را تکمیل کند. به این ترتیب طرح آندره گدار به کشورش بازگردانده می شود. استاد لرزاده مأمور طراحی و ساخت مقبره حکیم فردوسی می شود و طی دو سال طرح را اجرا و به اتمام می رساند. از آنجا که فردوسی شاعری شیعه مذهب است، استاد در سردابه مقبره یک چهار کاسه به نشانه ارکان اربعه شیعه برروی سنگ بنا می کند و سپس از طریق سوسن ها، کناری به حجرات دیگر زیربنای یادبود مرتبط می سازد.

استادان و همکاران لرزاده

از جمله استاد کارانی که از نظر اجرایی با استاد همکاری داشته اند، می توان به مرحوم حاج محمد معمار کاشانی و حاج محمد شعر باف، حاج حسن خواتین شیرازی و حاج حسین شکل آبادی اشاره کرد. در مسجد سپهسالار هنرمندان دیگری نیز بوده اند که نام آنها در لوحه جنب محراب گچ بری شده، آمده است. به عنوان مثال، کاشیکاری سر در جلوخان، کار اسدالله عموحسین و معرق کار حسین برهانی است. قسمت زنانه مسجدلرزاده و سردر، با کمک حاج حسن انگشت باف به انجام رسیده است.

در مقبره فردوسی نیز با هنرمندانی چون مرحوم عمادالکتاب، عباس و غلامعلی دهشیری و حسین حجار باشی همکاری داشته است. از همکاران استاد لرزاده در گنبد کاخ مرمر می توان از احمدخاک نگار مقدم و طاهرزاده بهزاد نام برد.

استاد لرزاده در مجلس ترحیم مرحوم استاد محمدکاشی گفته است: «اینها دستهای ما و انگشتانمان هستند که یکی یکی قطع می شوند.»

آثار حسین لرزاده هرکدام به جهتی از دیگر کارهای وی شاخص و متمایزند. اما خود می گوید: «در هیچ بنایی همچون کاخ مرمر همه استادان جمع نبوده اند». در واقع این کاخ، جامع کلیه هنرمندان زمان خود بوده است.

کتاب  ماجرای معماری سنتی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی  به روایت استاد حسین لرزاده قرار است به زودی توسط حسین مفید و مهناز رئیس زاده انتشار یابد.  این کتاب شامل گفته های جمع آوری شده استاد لرزاده به وسیله نویسندگان آن است که به معرفی استادکاران و همکاران حسین لرزاده طی سالهای اخیر می پردازد.

ادامه از ویکی پدیا
حسین بن محمد معمار معروف  به  لرزاده  ( ۱۲۸۵ تهران  – ۱۳۸۳ تهران ) معمار  و هنرمند ایرانی بود . وی طراح  و سازنده آرامگاه  فردوسی است .

نام اصلی             حسین لرزاده

زادهٔ        ۱۲۸۵

تهران ،  ایران

درگذشت             ۲۴ شهریور ۱۳۸۳

تهران ،   ایران

ملّیت      ایرانی

حوزه فعالیت        معماری

سبک      معماری ایرانی

آثار        آرامگاه فردوسی، کاخ مرمر، کاخ شهوند، مسجد اعظم (قم)، مسجد سپهسالار، آستانه حرم حسین بن علی

جوایز    مدال فردوسی (۱۳۱۳)،

مدال درجه اول  همایون (۱۳۲۹)

شبستان زمستانی مسجد سپه سالار تهران اثر حسین لرزاده (۱۳۴۲ شمسی)

آپدیت جدید این پست بصورت کامل شامل زندگی نامه و .. در لینک زیر :

معمار و هنرمند بزرگ ایرانی استاد حسین لرزاده
نظرات ()

اکسپر سیونیسم شیوه‌ای نوین از بیان تجسم


نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
اکسپر سیونیسم
فریاد ادوارد مونک (1893)، که الهام بخش 20 قرن Expressionists

تکه ای  از ویکی پیدیا

هیجان‌نمایی یا اکسپرسیونیسم (به انگلیسی: Expressionism) نام یک مکتب هنری است. در آغاز قرن بیستم، نهضت بزرگی بر ضد رئالیسم و امپرسیونیسم پا گرفت که آرام‌آرام مکتب “اکسپرسیونیسم” از دل آن بیرون آمد. واژهٔ اکسپرسیونیسم برای اولین بار در تعریف برخی از نقاشی‌های «اگوست اروه » به کار رفته است. اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود، که نخست در آلمان شکوفا شد. هدف اصلی این مکتب نمایش درونی بشر، مخصوصاً عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. به عبارت دیگراکسپرسیونیسم شیوه‌ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگ‌های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره می‌گیرد
اکسپرسیونیسم : Expressionism اکسپر سیونیسم شیوه‌ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگ‌های تند و کژتابی  و خطوط زمخت بهره می‌گیرد.

فرانتس مارک، اشکال مبارزه، 1914.

دوره شکل این مکتب از حدود سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۵ میلادی بود ولی در کل این شیوه از گذشته ‌های دور باهنرهای تجسمی همراه بوده و در دوره‌های گوناگون به گونه‌هایی نمود یافته‌است. این جنبش نخستین بار در فرانسه و نیز چند کشور اروپایی گسترش یافت. در آلمان زمینه ی رشد اکسپرسیونیسم بیشتر بود و تا زمان اقتدار  نازی ها در آنجا دوام آورد . به سرعت در تئاتر ، سینما ، معماری وحتی موسیقی نفوذ کرد. منتقدان آلمانی اصطلاح اکسپرسونیسم را نخستین بار در مورد فووها کوبیست های اولیه ونقاشان دیگری  که با امپرسیونیسم وهرگونه تقلید طبیعت مخالف بودند به کار بردند(1911) . به زعم آنها این اصطلاح در مورد هنرمندی مصداق داشت که برای انتقال احساس خویش از اصول ومفاهیم سنتی زیبایی پیروی نمی کردند.
از این رو اغراق در صور طبیعی وتوجه به امکانات بیانی خط ، شکل ورنگ مشخصه ی کار چنین هنرمندی می بود و تصمیم اصطلاح اکسپرسیونیسم به دست  هنرمندانی جوان گرو نوالت
و ال گرِکو آشفتگی بیشتری در معنای آن بوجود آورد.
از این رو «اکسپرسیونیسم» در تقلید هنری وزیبا شناسی
کاربرد ی گسترده ای هم چون اصطلاح رمانتیسم یا  رئالیسم پیدا کرد.
وانگوگ مهم ترین پیشگام اکسپرسونیسم به معنای خاص آن بود اندیشه هایی که او در نامه هایش پیش نهاد کرده  ، به عنوان بارز ترین اضهار عقیده در این باره تلقی شده است . اگر چه او خود را پیرو سنت رنگ گزینی امپرسیونیست ها می دانست ، با برداشتی نماد گرایانه وعاطفی از این وسیله بهره جست و از هدف باز نمایی نور بسیار فراتر رفت .او آگاهانه به اغراق وتغییر در صور طبیعی پرداخت تا «شور دهشتناک » آدمی را بیان کند.خط رانیز به نحوی به کار گرفت که بیان گرترین احساس  هنرمنری در قبال طبیعت بنمایاند. ودر دهه های نخست سده ی بیستم نقاشان دیگری در همین سو گام نهاند . مُدِرزُن بِکِر از جمله آنها بود که به اکسپر سیونیسم روی آورد.

“مشاهده تولدو” ال گرکو، 1595/1610 نشان داد به شباهت قابل توجه به اکسپرسیونیسم قرن 20. از لحاظ تاریخی با این حال یک نمونه از اطوار و اخلاق است.
اندکی پیش از جنگ جهانی اول چند تن از هنرمندان پیشتاز که با دستاورد های جنبش کوبیسم آشناتر بودند . شکلهای نمودار گونه کوبیست را بر نگارهای اکسپرسیونیسم های اولیه افزودند و تحت تاثیر  عرفان کوشیدند نظام تصئیری جهان شمول را پی افکنند . اینان در گروه سوار آبینام گرد آمدند (1911) در این میان کاندینسکی  برای یافتن معادلهای تصویری انگیزه های معنوی از نتایج پژوهش های روانشناسی لوله ک بهره گرفتند. بدین سان او سوپر رمانتیسم که هدفش بیان برتری احساس ناب از طریق صور هندسی ورنگهای خالص بود ه بزدیک شد.
منبع : ART DECO

ادامه از سایت جامع پیمانکاران

معماری اکسپرسیونیست یک حرکت معمارانه بود که در شمال اروپا در دهه اول قرن بیستم به موازات هنر بصری و عملی اکپرسیونیست پیشرفت کرد.

عبارت  معماری اکسپرسیونیست برای اولین بار فعالیت‌های پیشرو(اوان گارد) هلندی و اتریشی وچکسلاواکی و دانمارکی را از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۴توصیف می‌کند. تعریف مجدد بعدی این عبارت بر می‌گردد به ۱۹۰۵ و همچنین گسترش ان برای احاطه کردن بقیه اروپا. امروزه این معنی از خیلی مرزهای دورتر گذشته تا به معماری هر زمان و مکانی که بعضی کیفیت‌های حرکت طبیعی برگردد مثل: تحریف، تکه تکه شدن یا ارتباط سخت و پرفشار احساسات.

WhatsApp us