مریم سنجابی گفت: رجوی آنقدر پیر و خرفت شده است که دیگر توان تنظیم یک اطلاعیه بدون سوتی، دروغ و دغل را هم ندارد.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us