روزانه بیش از35هزارنسخه منابع کتابخانه ملی دیجیتال سازی می شود – فرهنگی و هنری –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us