مردم از دولت مطالبه دارند و تحریم بودن یا نبودن اهمیتی ندارد و زلف دولت، اینگونه به مذاکرات هسته‌ای گره می‌خورد! از جمله مطالبی هستند که در بسته امروز گزارش تحلیلی فارس به آنها پرداخته‌ایم.

WhatsApp us