طراحی و ساخت درب های هندسی و خاص

اکثر درب های هندسی دارای خطوط موازی , مورب و یا خطوط عمودی و افقی هستند . این خطوط با قطعاتی به نام لمبه ایجاد می شود .

WhatsApp chat