پیشوا – وزیر دفاع گفت: سازمان اتکا باید با استفاده از تجهیزات پیشرفته به یک سازمان موفق در عرصه جهانی بدل شود.
Source: New feed

WhatsApp us