درود بر شما

درگذشت استاد عباس عشاقی

درگذشت استاد عباس عشاقی

درگذشت استاد عباس عشاقی

4 سال گذشت

درگذشت استاد گره چینی ایران عباس عشاقی را تسلیت می گویم

خداوندا هنرمندان این مرز و بوم، عشاق ایران هستند. آنان که آبروی ایران را خریدند ، آنان که حق استادی گردنمان دارند، الهی هنرمندان حاضر و غایب را عاقبت بخیر بفرما. سالگرد استاد عشاقی را تسلیت می گویم.
از طرف گروه فن و هنر ایران زمین

WhatsApp us