واقعگرایی، رئالیسم

سبک های هنری در نقاشی

سبک رئالیسم

سبک رئالیسم

معنای تحت الفظی رئالیسم  واقعگراییه ، ولی این اصطلاح در مباحث تاریخ  و نقدهنر با معانی  متفاوتی استفاده شده .

رئالیسم

رئالیسم

در معنی  گسترده اون که مانند طبیعت  گرایی  مبهمه ، به معنی تمایل به بازنمایی چیزها به طرزی دقیق و عینیه.

سبک رئالیسم

سبک رئالیسم

 

رئالیسم در معنی  وسیع  اون به  نوعی  زیبایی شناسی  خاصی اشاره داره که توسط هنرمندان پیروی این جنبش اگرچه به شکل مبهم  به کار گرفته شد.

سبک هنری رئالیسم

 

ورتی سیسم

جنبش هنری پیشروی انگلیس که دقیقا قبل از آغاز جنگ جهانی اول  شکل گرفت . این جنبش اولین بار در سال 1913 و در نتیجه کدورتی که بین گروهی از هنرمندان  پیرامون  راجر فرای  به وجود اومد  که منجر به  مشاجره لفظی در بین راجر فرای  و وینهام لوئیس  شد.

ورتیسیسم

ورتیسیسم

این  جنبش  تا جنگ جهانی اول بیشتر دووم  نیاورد  و بعد ها در سال 1920 سعی  دوباره ای  برای احیاء اون به عنوان گروه X   بی نتیجه موند. با این وجود اگرچه که این جنبش عمر کوتاهی داشت ، ولی به عنوان اولین جنبش  سازمان یافته  در جهت رویکرد  انتزاعی  در هنر انگلیسی  خیلی  موثر بود و سرانجام  تاثیری  زیاد بر پیشرفت هنر مدرنیسم انگلیسی گذاشت.

وریسم

این اصطلاح مثلا برای واقعگرایانه  ترین  سردیس های رومی استفاده میشه. نیز این اصطلاح  برای اون شکل از سوررئالیسم گفته میشه که مدعیه  توهمات  را به شکلی  دقیق  و با همه جزییات  بازسازی می کنه.

نقاشی های زیبا و رمانتیک از طبیعت

نقاشی های زیبا و رمانتیک از طبیعت

ویزیگوتی

این اصطلاح  به  سبکی از معماری  و تزئینات  گفته  میشه  که  در طی فرمانروایی  ویزیگوت ها  در خلیج ایبری رایج بود  و خصوصیت  زیاد اون  تلفیق  سنت های رومی  با  تاثیرات  هنر بیزانس  بود. بجز از معماری ، میراث  به جا مانده هنر ویزیگوتی  بیشتر شامل آثار فلز کاری  و جواهر سازیه.

آشنایی با سبکهای نقاشی

آشنایی با سبکهای نقاشی

سبک ها و مکتب های هنری

WhatsApp us