کوبیسم

دو عامل مهم که بر ظهور کوبیسم خیلی موثر بودن تندیس های آفریقایی و آثار متاخر  و نیز  تابلوی سنت شکن پابلو پیکاسو به اسم “دوشیزگان آوینیون”  که پر از فرم های زاویه دار و جدا بود. عموما کوبیسم براک و پیکاسو را  به دو مرحله تقسیم می کنن ؛ مرحله تحلیلی و مرحله ترکیبی .

کوبیسم

کوبیسم

خیلی از نقاشان معروف سبک کوبیسم ، به عنوان هنرمندانی مطرح در زمینه طراحی گرافیک ، تصویرگری کتاب مشهور بودن . علاوه بر نقاشان بعضی از مجسمه سازان هم تحت تاثیر این جنبش آثار برجسته ای ایجاد کردن که از اون میان میشه به ارکیپنکو، لیپشیتس، زادکین و نیز خود پیکاسو نام برد.

کوبیسم

کوبیسم

 

کهن گرایی

گرایشی در جهت تقلید از سبک های متقدم بخصوص سبک های بدوی، کوئنتیلان از کلکسیونرهایی اسم می بره که هنر یونان باستان را بر دوره های متاخر ترجیح می دادن.

 

کوبیسم در معماری

کوبیسم

کوبیسم در معماری

کوبیسم در معماری

 

سبک ها و مکتب های هنری

WhatsApp us