دومین جشنواره وزارت کار با نام هنر و کار با تقدیر از سینماگران، اصحاب رسانه، نویسندگان و تقدیر ویژه از خسرو سینایی برگزار شد.
Source: فرهنگی

WhatsApp us