سقف کاذب

اولین بار که سقف کاذب ساختم ، سرباز یگان مهندسی ارتش بودم . سال 1374 پادگان عباس آباد تهران .

تیمسار برهان دستوردادند سازه های قدیمی تخریب شوند . این ساختمانها متعلق به دوره ناصر الدین شاه بودند و هنوز میخ طویله و اخور اسبان در این ساختمانهای قدیمی قابل مشاهده بود .

ما از ابتدای کار درگیر ساخت و ساز این خیاط خانه بزرگ بودیم و به اجرای سقف که رسیدیم همه بالای سقف بودیم . ابتدا سپری هارا تراز نصب و بعد از نصب خطوط عمودی و افقی طبق نقشه در داخل خطوط موازی مربع های 60 در 60 می ساختیم .

در آن زمان کنافی وجود نداشت و ما از صفحات ایرانیت استفاده میکردیم .

سقف کاذب تایل

سقف کاذب تایل

سقف کاذب تایل

سقف کاذب تایل

WhatsApp us