ابوالهول نام موجودی افسانه با بدن شیر و سر انسان

ابوالهول نام موجودی افسانه با بدن شیر و سر انسان