جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که به اصول مذاکره پایبند است اما ملزم کردن ایران به شناختن حق موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی، نشان می‌دهد که شناخت سناتورهای آمریکا از واقعیات و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران چقدر فاصله دارد.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us