سندبلاست چوب

سلام جناب ذوالجلالی

سندبلاست چوب :بدلیل باخته بودن این چوب عمل سند بلاست پیشنهاد نمیشود .

به نظر من با کارگاه رنگ دوستان صحبت کنید تا رنگ کهنه و سبک روستیک برایتان اجرا کنند با تشکر حیدری .

سندبلاست چوب

کارگاه فن و هنر ایران زمین

WhatsApp us