آنچه وضعیت بالتیمور را وخیم‌تر می‌کند چگونگی به قتل رسیدن «‌گری» است که او مثل «براون» نه در خیابان و با گلوله پلیس بلکه در بازداشتگاه و با رفتار خشونت‌آمیز پلیس بود که قطع نخاع شد و بعد بر اثر جراحات وارده به کما رفت تا فوت کند.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us