شش اشتباه بزرگ در راه اندازى تجارت

 

اولین سال راه اندازى تجارت مسلما پر فراز و نشیب خواهد بود. هر اندازه که با دقت و دانش پیش بروید ، باز هم مرتکب اشتباهاتى خواهید شد. اما اگر ذهن خود را آماده کنید و به تجربیات دیگران توجه کنید ، مى توانید از وقوع بسیارى از این اشتباهات پیشگیرى کنید .
در این فرصت به شش اشتباه بزرگ تازه کاران و راه حل هائى براى گریز از آنها اشاره مى کنیم.

اشتباه اول: راندن یک ماشین تندرو در جاده اى خاکى
همه ما شنیده ایم که براى آغاز هر کار، به محرکى قوى و شور و شوق فراوان، احتیاج است. اما داشتن این حرارت اولیه به تنهایى کارى از پیش نمى برد . شما به یک برنامه احتیاج دارید .  در زمینه تجارتتان ، درخصوص مشتریان و رقباى خود عمیقا تحقیق کنید و یک مدل حقیقى و مفید براى تجارت خود ساخته و روى یک سوال مهم تکیه کنید :
چگونه مى خواهید پول در بیاورید؟
فرض کنید که در صدد باز کردن یک مغازه هستید. محلى را انتخاب مى کنید که باید هزینه اجاره آنرا بپردازید. ممکن است مخارج زیادى نیز براى تهیه دکورمناسب متحمل شوید بدون آنکه به نحوه بازگشت این هزینه ها بیاندیشید . محصولات شما کامل نیستند و به فکر بازاریابى هم نیستید . قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد کرد .
نکته : هیچ روز کارى خود را بدون برنامه طى نکنید .

اشتباه دوم : راه اندازى تجارت فقط براى هیجان
بیشتر اشخاصى که در حال راه اندازى یک تجارت هستند ، افرادى رویایى ، خیال پرداز و ماجراجو هستند که بیشتر به دنبال هیجان مى گردند . این افراد به جاى تفکر و تحمل جزئیات دشوار این کار، به فکر پیش روى هستند و مى خواهند که مسائل و بحرانها را به نوعى پشت سر بگذارند تا دوباره به میدان بازى برگردند و ماجراهاى آن را دنبال کنند . اما خستگى و ملالت از همین مسائل جزئى به تدریج ظاهر زیباى تجارت را به خطر خواهد انداخت ، هدف تجارت کسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعیت فعلى در این حیطه نمى گنجد .
نکته : تجارت را وسیله اى براى هیجان انگیز کردن زندگى قرار ندهید.

اشتباه سوم: غفلت از بازاریابى
تعداد کمى از صاحبان تجارتهایى که تازه تاسیس شده اند براى بازاریابى اهمیت قائل مى شوند و برنامه و بودجه خاصى براى آن اختصاص مى دهند ، زیرا تصور مى کنند که بازاریابى یک خرج غیر ضرورى است و یا به علت شکستهاى مقطعى از تاثیر بازاریابى در فروش مایوس مى شوند . بازاریابى ، فروش فرد را تضمین مى کند . اما به یاد داشته باشید که فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآیندى ادامه دار نیست . نمى توان از مرحله طرح و برنامه مستقیما به مرحله فروش رسید و بازاریابى را فراموش کرد .
این اشتباه از ناآگاهى افراد نسبت به چرخه فروش ناشى مى شود. اولین افرادى که براى راه اندازى تجارت به آنها احتیاج دارید، بازاریابها هستند . بازاریاب ها هستند که مى توانند شما را به دیگران معرفى کنند . پس از آن موقعیت فروش فراهم خواهد شد .
نکته:قبل از ارسال پیام آشنایى، به دنبال معامله نباشید.

اشتباه چهارم: اسارت در تجارت به جاى ریاست به آن
هنگامى که فردى 3 یا 4 وظیفه معین را در 7 روز هفته انجام مى دهد نیازى به بهره گیرى از شیوه هاى مدیریتى احساس نمى شود. در آغاز به کار یک تجارت نیز ، اتفاقات ناگهانى اما قابل پیش بینى بوقوع مى پیوندد که مى توان آنها را توسط تجربیات شخصى یا با استفاده از روش آزمون و خطا حل کرد . اما همین طور که تجارت شما رشد مى کند ، مسائل پیچیده تر خواهند شد و این دو روش دیگر پاسخگوى آن ها نخواهند بود . شما مسئول همه چیز هستید . شما باید اهداف تجارت را تعیین کنید و روش ها را انتخاب کنید ، یا شخصى را براى انجام این وظیفه منصوب کنید . بدون داشتن سیاست معین و شفافى در مورد مشخصات مشاغل ، استخدام ها ، اخراج ها ، تعطیلات ، نحوه جبران کمبودها ، چگونگى ترفیع ها و شرکت و تجارت نوپاى شما در معرض آسیب ها و خطرات جدى قرار خواهد گرفت و نهایتا تجارت شما ضعیف خواهد شد . توجه کنید که کتاب راهنماى قوانین شرکت شما (حتى در حد یک صفحه) باید وجود داشته باشد.
نکته   : اختیارات و وظایف خود را فراموش نکنید.

اشتباه پنجم : پیش بینى ناقص بودجه
تازه کاران تجارت معمولا نیازهاى مالى خود را دست کم مى گیرند . این افراد ، در ابتداى کار هزینه زیادى را صرف خرید لوازم ادارى و محصولاتى مى کنند که ممکن است بسیار تخصصى تر از آن چه باشد که به آن نیاز دارند . هم چنین به این موضوع توجه نمى کنند که اکثر مشتریان به طور اقساط خرید مى کنند و بازگشت پول به کندى انجام مى گیرد . به همین علت مشاوران مدیریت معمولا پیشنهاد مى کنند که پس از محاسبه بودجه مورد نیاز خود براى راه اندازى تجارت ، حداقل 50% به آن اضافه کنید . به این ترتیب براى مدیریت ریسک هاى احتمالى آماده خواهید شد.
نکته: در مورد بودجه واقع بین باشید.

اشتباه ششم: روابط غلط
شروع هر فعالیتى احتیاج به کار فراوان و سیستم پشتیبان دارد . فشار تعهدات زمانى و مسائل مالى باعث بروز مشکلاتى در روابط خواهد شد . باید قدرى از بار خود را سبک کنید و از کمک نزدیکان و دوستان خود در حد امکان استفاده کنید.
نکته : نگذارید که یک اشتباه باعث یک عمر پشیمانى شود.

بسیارى از اشتباهات به این دلیل بروز مى کنند که تازه کاران تصور مى کنند که تمام کارها را باید خود به تنهایى انجام دهند . به جاى این کار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسید و کمبودهاى خود را بپذیرید و بعضى از امور را به دست متخصصین خاص آن بسپارید . هنگامى که به مسائل و شکست هاى اجتناب ناپذیر برخورد مى کنید ،
این ضرب المثل قدیمى را به یاد بیاورید که : هر شکست پلى است براى پیروزى هاى آینده

WhatsApp us