مطبوعات امروز به سخنان دیروز رئیس جمهور و مصوبه مجلس در باره اصلاح قانون انتخابات توجه ویژه نشان داده اند.
Source: فرهنگی

WhatsApp us