فرمانده قرارگاه عمار گفت: آل سعود امروز به تزلزل افتاده و در حال علنی کردن ظلم پنهان خود است.

WhatsApp us