طبقه بندی سبک های معماری معاصر

طبقه بندی سبک های معماری معاصر

معماری و دکوراسیون سبک کلاسیک

طبقه بندی سبک های معماری معاصر

معماری و دکوراسیون سبک معاصر

طبقه بندی سبک های معماری معاصر

طبقه بندی سبک های معماری معاصر

طبقه بندی سبک های معماری معاصر

معماری و دکوراسیون سبک سنتی

طبقه بندی سبک های معماری معاصر: منبع:  قبادیان، وحید. مبانی

طبقه بندی سبک های معماری معاصر

سبک معماری:  معماری ارگانیک
منبع الهام:  طبیعت
لغات کلیدی:-  حداقل دخالت در محیط طبیعی
–  معماری بومی
–  رشد
–  گسترش از درون به برون
–  نمایش ماهیت مصالح
–  باغ شهر
ساختمان شاخص:  خانه آبشار

 

 

سبک معماری:  معماری مدرن و های تک
منبع الهام:  تکنولوژی
لغات کلیدی:
–  عملکرد و کارایی
–  صنعت و ماشین
–  پیش ساختگی
–  استاندارد نمودن
–  توجه به آینده
–  علم، ریاضی و هندسه
–  تناسب و همگونی
–  منطق و خرد
–  هنر انتزاعی
–  سبک بین المللی
ساختمان شاخص:  ویلا ساوا – مرکز پمپیدو
 

سبک معماری:  معماری اکوتک
منبع الهام:  محیط زیست و تکنولوژی
لغات کلیدی:
–  حفظ محیط زیست
–  تکنولوژی پیشرفته
–  توجه به آینده
–  بازیافت
–  انرژی تجدید شونده
–  علم
–  سایبرنتیک
ساختمان شاخص:  دفاتر درآمد داخل سرزمین

 

 

سبک معماری:  معماری پست مدرن
منبع الهام:  هویت انسان
لغات کلیدی:
–  فرهنگ
–  تاریخ
–  سنت
–  کثرت گرایی
–  التقاط
–  هنر مردمی
–  سبک محلی
ساختمان شاخص:  خانه مادر ونچوری
 

سبک معماری:  معماری نئوکلا
سبک معماری:  معماری نئوکلاسیک
منبع الهام:  عصر کدلاسیک
لغات کلیدی:
–  کمال
–  جاودانگی
–  نظم
–  تناسب
–  همگونی
–  خرد و منطق
–  ریاضی و هندسه
–  هنر والا
ساختمان شاخص:  مجموعه کنار رودخانه ریچموند
سبک معماری:  معمار دیکانستراکشن
منبع الهام:  چند معنایی
لغات کلیدی:-
کثرتگرایی
–  اکنونیت
–  ابهام
–  ایهام
–  ضد دوگانگی
–  نسبیت گرایی
–  عدم قطعیت
–  عدم وضوح
–  تزلزل
–  تناقض
ساختمان شاخص:  مرکز هنری و بصری وکسنر

سبک معماری:  معماری فولدینگ
منبع الهام:  چند معنایی
لغات کلیدی:
–  کثرت گرایی
–  افقی گرایی-  ریزوم
–  ضد دوگانگی
–  ضد مرکز گرایی
–  ضد سلسله مراتب
–  ضد خرد گرایی
–  ضد فراروایت
–  انعطاف پذیری
–  انتقال نرم
–  فرم ظعیف
ساختمان شاخص:  مرکز گردهمایی کلمبوس

سبک معماری:  معماری پیدایش کیهانی منبع الهام:  علم و فلسفه جدید
لغات کلیدی:
–  توجه به نشانه  های کیهانی
–  علم پیچیدگی
–  خود سازماندهی
–  مشابهت خودی
–  پرش
–  فراکتال
–  آشفتگی
–  منطق مخدوش
–  عدم قطعیت
–  گسترش غیر خطی
–  اثر پروانه
ساختمان شاخص:  موزه گوگنهایم در بیلبائو

منبع:  قبادیان، وحید. مبانی

سبک های معماری
معماری معاصر

منبع : http://www.rostashahr.ir

WhatsApp us