طبیعت گرایی

این اصطلاح به رویکردی در هنر گفته می شه که طی اون هنرمند سعی داره تا اشیا را درست همان طور که به تجربه دیده میشن ، بازنمایی کنه ، به جای اونکه به صورت سبک پردازی شده یا مفهومی و شروط به پیش فرض های عقلی یا عوامل دیگر نمایش بده.

طبیعت گرایی2 طبیعت گرایی با ارمانی کردن طبیعت ناسازگاره ، چون که مجسمه ساز رومی ممکنه در زمینه تبعیت از کالبد شناسی پیکره طبیعت گرا باشه اما از اونجا که معیارهایی برای زیبایی فیزیکی برقرار می کنه که از دنیای امروزی خیلی زیاد فاصله داره ، تمایل به آرمانی کردن داره.

طبیعت گرایی

طبیعت گرایی

سبک ها و مکتب های هنری

1-2 طبیعت گرایی در دکوراسیون

طبیعت گرایی در دکوراسیون

 

WhatsApp us