ظریف، کری و موگرینی؛ نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل

ظریف، کری و موگرینی؛ نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل

WhatsApp us