سخنگوی وزارت ارشاد نامه شب گذشته دولت عربستان به مقامات کشورمان را حاوی عذرخواهی ندانست و گفت: تا زمانی که عربستان رسماً از کشورمان عذرخواهی نکند و دو مامور خاطی به اشد مجازات نرسند، عمره تعلیق است.
Source: New feed

WhatsApp us