علیرضا حقیقی پس از مرخص شدن از بیمارستان برای هواداران خود پیغام داد.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us