امیرمسعود شهرام‌نیا معاون اجرایی نمایشگاه کتاب می‌گوید که ناشران از پایان هفته می‌توانند برای دریافت غرفه و آماده‌سازی اقدام کنند.
Source: فرهنگی

WhatsApp us