ژنرال بازنشسته امین حطیط کارشناس لبنانی امور راهبردی تاکید کرد که سلمان بن عبدالعزیز سه ماه بعداز تکیه زدن بر تخت پادشاهی دومین فاز کودتای خود را به نفع سدیری های آل سعود با یک شگفتی رقم زد و آن ابقای متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی است.

WhatsApp us