درود بر شما

قرنيز های كره ای مدل كلاسیک

قرنیز کلاسیک

قرنیز کلاسیک

طراحی ايتاليایی

طول شاخه ٢،٩٠

عرض 95 ميليمتر 

عرض150 ميليمتر

WhatsApp us