لودویگ میس ون دو روه

لودویگ میس ون دو روه

لودویگ میس ون دو روه

لودویگ میس ون دو روه (1886-1969)، معمار و مربی متولد آلمان، به عنوان یکی از بزرگ ترین معماران قرن بیست و یکم شناخته شده است. با تأکید بر فضای باز و آشکار ساختن مواد صنعتی مورد استفاده در ساخت و ساز، او به تعریف معماری مدرن کمک کرد.

محیط ساخته شده ما به معنای زنده ماندن است. ساختمان های مدرن و زندگی ماشینی، باعث  آن شد که تنهایی بر زندگی ما تأثیر به گذارد

ساختمان ها نشان دهنده  ، اطمینان ، عقلانیت و ظرافت خالق خود هستند .

همانطور که حواس پرتی را کاهش می دهیم و بر عناصر ضروری محیط زیست و خودمان تمرکز می کنیم، می بینیم که آنها عالی، پیچیده و زیبا هستند. Less is more (کمتر غنی تر است).