لوستر گلگون

شرح مدل قیمت نقدی مشخصات فنی 
گلگون

گلگون

گلگون

گلگون

گلگون

گلگون

6 شاخه 

4 شاخه 

3 شاخه 

2شاخه 

دیواری 

اباژور سالنی 

   

 

گلگون 6 لوستر گلگون

لوستر گلگون 6

لوستر چوبی گلگون ، روشنایی دیواری ، روشنایی و آباژور سالنی

منبع » وبسایت فن و هنر ایران زمین 

WhatsApp us