ورامین- حاجیه خانم ملک خلیلی مادر برزگوار شهیدان سید هادی و سید محمد احمدی دعوت حق را لبیک گفته و به فرزندان شهیدش پیوست.
Source: New feed

WhatsApp us