همشهری آنلاین:
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه از سخنان رییس‌جمهور در مورد التزام نیروی انتظامی به قانون، سوءبرداشت شده است، تأکید کرد که منظور رئیس‌جمهور، خودداری پلیس از اجتهاد شخصی بوده است.

WhatsApp us