دروازه شمرون تهران ، عکس های قدیمی تهران

دروازه شمرون تهران ، عکس های قدیمی تهران
دروازه شمیران یکی از دروازه های شمالی حصار ناصری شهر تهران بود که در دوران پهلوی اول به بهانه توسعه شهری تهران تخریب شد. امروز محدوده دروازه شمیران سابق یکی از محلات قدیمی و تاریخی مرکز شهر تهران است که در منطقه ۱۲ شهرداری تهران قرار دارد.

WhatsApp us