مدل پله چوبی گرد دوبلکس

چیزی که در تصویر این پله آنتیک مشاهده می کند حضور نقوش زیبا به همراه ظرافت در پیچ و تاب این پلکان است.

پله چوبی گرد