ورامین-اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین با تأکید بر این نکته که از سوی دولت های گذشته قول هایی به مردم این منطقه داده شده، تأکید کردند که باید مصوبات دولت برای توسعه ورامین عملیاتی شود.
Source: New feed

WhatsApp us