نمایندگان مجلس، کلیات طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس را به تصویب رساندند؛ طرحی که بررسی جزئیات آن به کمیسیون شوراها واگذار و از ابتدا با مخالفت دولت روبرو شده است. در این نوشتار سعی بر آن است با تاملی در نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، معایب طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس بررسی و پیشنهادهایی برای افزایش کیفیت نظام انتخابات مجلس ارائه شود.

انتخابات مجلس

انتخابات مجلس

WhatsApp us