نماد و لوگو اشوود کارگاه فن و هنر ایران زمین

رنگ زرد نماد زمین است، رنگ قرمز گرما بخش زندگی همچون چوب و عشق ، رنگ سبز نماد طبیعت و سرسبزی و سفید به معنای پاک بودن . فن و هنر ایران زمین گرما بخش زندگی ، نشاط بخش همچون سبزه بهار و پاک تمیز همچون سفید . اینجا فن و هنر ایران زمین است ، وب سایت اشوود ….

 رنگ زرد نماد زمین است، رنگ قرمز گرما بخش زندگی همچون چوب و عشق ، رنگ سبز نماد طبیعت و سرسبزی و سفید به معنای پاک بودن .   فن و هنر ایران زمین گرما بخش زندگی ، نشاط بخش همچون سبزه بهار و پاک تمیز همچون سفید  . اینجا فن و هنر ایران زمین است ، وب سایت اشوود ....

لوگو 2018 وب سایت اشوود

WhatsApp us