منابع کارشناسی ارشد ( زبان تخصصی صنایع چوب و کاغذ)

منابع کارشناسی ارشد 
بخش های آموزشی و تست های کمک آموزشی

زبان تخصصی صنایع چوب و کاغذ

1.متون مربوط به تبدیل مکانیکی
2.متون مربوط به تبدیل شیمیایی
3.متون مربوط به فیزیک و مکانیک چوب
4.متون مربوط به چوب شناسی و حفاظت چوب

 
 

 
 

3.متون مربوط به فیزیک و مکانیک چوب:

 
 

properties

Wood is, without doubt, one of the most noble and useful raw materials given to us by nature, without which man would never have reached the high level of progress and well-being which he enjoys at the moment. At first it was vital material to make the first tools, houses and boats to cross and sail on the rivers. Then, wood was used to make the majority of objects and useful tools on which humanity relied for centuries to make progress and develop its own life. Part of wood technology has survived under the work of craftsmen, retained by a few , but most of it has been irremediably lost, replaced by other materials and methods, fruits of man’s industrial revolution. In spite of everything, it would be wrong to treat this material lightly.

 
 

چوب؛ خصوصیات ساختاری و فیزیکی آن

چوب ، بدون هیچ تردیدی ، یکی از باشکوه ترین و مفیدترین مواد خامی است که توسط طبیعت در اختیار ما قرار گرفته است ، که بدون آن انسان به این سطح از پیشرفت و زندگی که امروزه از آن لذت می برد ، به هیچ عنوان نمی رسید .در ابتدا این ماده بعنوان یک ماده حیاتی برای ساخت ابزار ، خانه ها و قایق ها برای جابجایی بر روی رودخانه ها محسوب می گردید. بعدها، چوب بعنوان ماده ای اصلی برای ساخت بسیاری از وسایل و ابزار مفید بکار گرفته شد که بشریت برای قرنها از آن برای پیشرفت و توسعه زندگی خود تکیه کرده بود. بخشی از تکنولوژی چوب و صنعت آن در زیر دستان استادکاران باقی ماند ، ولی بسیاری از آنها کاملا از بین رفتند، و توسط سایر مواد و روشها جایگزین شدند ، که میوه آن انقلاب صنعتی بود. به هر صورت ، این مطلب اشتباه خواهد بود که از این ماده به خوبی محافظت ننماییم.

 
 

باشکوه

noble

اعتماد کردن ، تکيه کردن( با on و)upon

rely

استادکار ، صنعتگر

craftsman

ابقا کردن ، نگهداشتن ، نگاه داشتن ، از دست ندادن ، حفظ کردن

retain

چاره ناپذير، بى درمان ، غير قابل استرداد

irremediably

 
 

 
 

4.متون مربوط به چوب شناسی و حفاظت چوب:

 
 

 
 

Macroscopic character of wood

A number of features of wood can be detected by casual observation and are termed macroscopic because a microscope is not needed for detection. Macroscopic characteristics of wood are of interest because they often give clues to conditions under which wood was grown, provide an indication of physical properties, and serve as an aid in wood identification.

خواص ظاهری چوب

شماری از ویژگیهای چوب را می توان با مشاهده ضاهری تشخیص داد؛ این ویژگیها را ماکروسکوپیک یا ظاهری می نامند ، چرا که برای تشخیص آنها نیازی به میکروسکوپ نیست. خواص ماکروسکوپیک چوب ، جالب توجه اند چرا که راهنمایی هایی برای شناسایی شرایطی فراهم می آورند که تحت آنها ، چوب رویش یافته ، بیانگر خصوصیات فیزیکی می باشند و در شناسایی چوب کمک می کنند.

 
 

تشخیص دادن ، شناسایی کردن

feature

يافتن ، پيدا کردن ، کشف کردن .نمايان ساختن

detect

عادی ، معمولی

casual

مدت ، دوره انتصاب ، جمله ، عبارت ، نيمسال  ، شرايط، روابط، ناميدن ، لفظ، اصطلاح ، دوره ، شرط

term

کليد، راهنما، اثر، نشان

clue

شان دادن ، نمايان ساختن ، اشاره کردن بر

indicate

خصوصیات

properties

کمک کردن ، يارى کردن ، مساعدت کردن ، پشتيبانى کردن

aid

شناسايى ، تعيين هويت ، تطبيق ، تميز

identification

 

موضوعات مرتبط: زبان تخصصی، منابع کارشناسی ارشد، تست های کارشناسی ارشد

WhatsApp us