مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی از شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواستار استماع شهادت شهود و ارجاع پرونده به کارشناس شد.

WhatsApp us