میز چوبی صفحه امریکایی با روکش جناقی

میز چوبی صفحه امریکایی با روکش جناقی