سر فیگور

این کنده کاری های چوبی معمولاً پرآذین، فیگور نامیده می شود. آنها می توانند بسیار سنگین باشند و چندین تن وزن داشته باشند. آنها اغلب نام کشتی را در دنیایی که عمدتاً بی سواد هستند پیشنهاد می کردند. با پایان یافتن کشتی های بادبانی چوبی بزرگ، فیگورها از بین رفتند.


اطلاعات عمومی :

WhatsApp us