نرخ بیکاری تحصیلکردگان 1.5 برابر بیش از متوسط نرخ بیکاری کشور است – اقتصادی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us